WUP.XVA.322.45.PRy.2017 - Usługa zorganizowania i zrealizowania dwudniowego szkolenia specjalistycznego nt.: „Warsztaty: kwalifikowalność wydatków w kontekście weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków EFS…”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA