Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Szczecinie podjęła uchwały w trybie obiegowym

           Dnia 28 stycznia 2019 r. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie wystosował do członków Rady pismo z prośbą o rozpatrzenie wniosków zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia w trybie obiegowym, które mają być uruchomione we wrześniu 2019 r. Głosowanie trwało do 7 lutego 2019 r.

W wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowano wszystkie kierunki kształcenia, dla których zostały złożone wnioski:

    1. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie:

  • Uchwała Nr 1/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. -  utworzenia nowego kierunku kształcenia - kucharz (512001),
  • Uchwała Nr 2/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. -  utworzenia nowego kierunku kształcenia - operator urządzeń przemysłu chemicznego (813134).

    2. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach:

  • Uchwała Nr 3/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. -  utworzenia nowego kierunku kształcenia - krawiec (753105).

Podstawa prawna: art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

        Opinie w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia, w tym opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego zostały wydane na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Skany uchwał dostępne są pod tym adresem