Pytania i odpowiedzi

Co oznacza określenie aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy np. zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo (wydane na podstawie druku US-7)?

Czy w trakcie rekrutacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających kryteria dostępu np. akt urodzenia dziecka?

Czy niania musi mieć założoną działalność gospodarczą, bądź posiadać status osoby bezrobotnej?

Według jakiego kryterium jest prowadzony nabór (czy decyduje kolejność zgłoszeń)?

Czy mogę wziąć udział w projekcie, jeżeli byłam już Uczestnikiem wcześniejszych edycji?

Czy po złożeniu formularza rekrutacyjnego mogę już wrócić do pracy?

Jakie dokumenty są wymagane na etapie rekrutacji?

Co oznacza sformułowanie, że dane miejsce w żłobku nie jest finansowane ze środków publicznych oraz że uczestnik nie korzysta ze wsparcia w postaci dofinasow. ze środków publicznych, służących zapewnieniu opieki nad dziećmi do lat 3 (...)

Czy powrót na rynek pracy uczestnika oznacza wyłącznie zatrudnienie na umowę o pracę?

Czy pod uwagę brane jest kryterium dochodowe?

Strona 1 z 2 stron  1 2 >