Zakończenie kolejnego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

3 marca 2022 r. o godz. 15:30 zakończył się kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE PROSZONE SĄ O:
1. Wydrukowanie formularza (prawy dolny róg – „wniosek w pdf”), podpisanie dokumentu we wskazanym miejscu.
2. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć ZAŁĄCZNIKI.
3. Komplet ww. dokumentów należy dostarczyć do Realizatora projektu, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Formularz rekrutacyjny do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”:
- osobiście – (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu),
lub
- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,
lub
- za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie - dokument musi być podpisany podpisem zaufanym Kandydata do projektu.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru tj. od dnia 04.03.2022 r. do dnia 10.03.2022 r. (pn.-pt., 7:30-15:30).
Dokumenty otrzymane poza terminem określonym w danym naborze nie będą rozpatrywane.

UWAGA:
1. LICZY SIĘ DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W SYSTEMIE, A NIE ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ.
2. KANDYDAT DO PROJEKTU, W DNIU ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI, WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STATUS NA RYNKU PRACY (WYKAZ DOKUMENTÓW).
3. KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ KLAUZULĄ „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, UMIESZCZONĄ NA KAŻDEJ STRONIE DOKUMENTU WRAZ Z AKTUALNĄ DATĄ I PODPISEM KANDYDATA DO PROJEKTU LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ. NIE JEST WYMAGANE NOTARIALNE POTWIERDZENIE "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM"
4. JEDNOCZEŚNIE REALIZATOR PROJEKTU ZWRACA UWAGĘ, ABY W PRZEDKŁADANYCH DOKUMENTACH BYŁY DOSTĘPNE JEDYNIE DANE NIEZBĘDNE DO CELÓW WERYFIKACJI.
5. NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ W PRZYPADKU ZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATA DO PROJEKTU, WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST PRZEDŁOŻENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH STATUS NA RYNKU PRACY (WYMIENIONYCH W REGULAMINIE §3 UST. 2 PKT 2).

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, a następnie w dniu 31 marca br., na stronie internetowej WUP w Szczecinie, będą opublikowane listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w podziale na osoby:
- zamieszkałe i/lub powracające do pracy na terenie SSW,
- spoza strefy SSW.
Na podstawie ww. list zostaną zawarte Umowy udziału w projekcie.


Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.