Zakończenie kolejnego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

31 marca 2021 r. o godz. 15:30 zakończył się kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Zakończył się nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

UWAGA:
Wszystkie osoby, które złożyły formularz rekrutacyjny w systemie proszone są o wydrukowanie formularza (prawy dolny róg – „wniosek w pdf”), po wydrukowaniu należy wstawić datę i podpisać dokument we wskazanych miejscach.
Do wydruku formularza należy załączyć odpowiednie załączniki, tj.:
- Kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci - obowiązkowo.
- Kopię orzeczenia o niepełnosprawności Kandydata do projektu, tj. rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka - jeżeli dotyczy.
- Aktualne dokumenty potwierdzające status na rynku pracy z każdego miejsca zatrudnienia (wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie) – obowiązkowo.

Kopie dokumentów należy potwierdzić klauzulą „za zgodność z oryginałem”, umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Kandydata do projektu lub osoby upoważnionej.
Jednocześnie Realizator projektu zwraca uwagę, aby w przedkładanych dokumentach były dostępne jedynie dane niezbędne do celów weryfikacji.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO REALIZATORA PROJEKTU, W CIĄGU 5 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZAKOŃCZENIA NABORU
tj. OD DNIA 01.04.2021 r. DO DNIA 08.04.2021 r. (PN.-PT. 7:30 - 15:30)
W ZAKLEJONEJ KOPERCIE Z ADNOTACJĄ
„FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”:

- osobiście – (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu),
lub
- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,
lub
- za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie - dokument musi być podpisany podpisem zaufanym Kandydata do projektu.

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, a następnie w dniu 30 kwietnia br., na stronie internetowej WUP w Szczecinie, będą opublikowane listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w podziale na osoby:
- zamieszkałe i/lub powracające do pracy na terenie SSW,
- spoza strefy SSW.

 Na podstawie ww. list zostaną zawarte Umowy udziału w projekcie.