Zakończenie kolejnego naboru do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

30 września 2020 r. o godz. 15:30 zakończył się kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

W dniu 30 września 2020 r. o godz. 15:30 zakończył się nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

UWAGA: WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE PROSZONE SĄ O WYDRUKOWANIE, PODPISANIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
WE WSKAZANYCH MIEJSCACH.

W CIĄGU 4 DNI ROBOCZYCH OD ZAKOŃCZENIA NABORU,

W DNIACH 01.10 – 06.10.2020 r.

NALEŻY DOSTARCZYĆ DO URZĘDU KOMPLET DOKUMENTÓW tj. FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z PONIŻSZYMI DOKUMENTAMI:

  • Kopią aktu urodzenia dziecka/dzieci (obowiązkowo).
  • Kopią orzeczenia o niepełnosprawności Kandydata do projektu, tj. rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka (jeżeli dotyczy).
  • Aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu zawierającym informację o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, zawierające miejsce wykonywania pracy, datę zakończenia urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego z każdego miejsca zatrudnienia (jeżeli dotyczy).
  • Aktualnym zaświadczeniem z ZUS, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, potwierdzającym pobieranie zasiłku macierzyńskiego lub zaświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność (jeżeli dotyczy).
  • Aktualnym zaświadczeniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzającym pobieranie zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia), przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174), lub w przypadku zaprzestania prowadzenia tej działalności lub zawieszenia jej wykonywania, bądź współpracy przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – zaświadczeniem z KRUS potwierdzającym okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia) (jeżeli dotyczy).
  • Aktualnym zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (jeżeli dotyczy).
  • Oświadczeniem osoby bezrobotnej, niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (jeżeli dotyczy).
  • Aktualnym zaświadczeniem ze szkoły/uczelni, w przypadku osób biernych zawodowo uczniów/studentów uczących się w trybie stacjonarym (jeżeli dotyczy).

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie dokumentu wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Kandydata lub osoby upoważnionej.

Jednocześnie Realizator projektu zwraca uwagę, aby w przedkładanych dokumentach były dostępne jedynie dane niezbędne do celów weryfikacji

WYMIENIONE POWYŻEJ DOKUMENTY NALEŻY W DNIACH 01.10 – 06.10 DOSTARCZYĆ
DO REALIZATORA PROJEKTU, W ZAKLEJONEJ KOPERCIE Z ADNOTACJĄ

„FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”:

- osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu),

lub

- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,

lub
- za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie (wówczas dokumenty muszą być podpisane podpisem zaufanym Kandydata do projektu (w przypadku posiadania profilu zaufanego) lub podpisem kwalifikowanym (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego).

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, a następnie w dniu 23 października br., na stronie internetowej WUP w Szczecinie, będą opublikowane listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do objęcia wsparciem w podziale na osoby:

  • zamieszkałe i/lub powracające do pracy na terenie SSW,
  • spoza strefy SSW.

 Na podstawie ww. list zostaną zawarte Umowy udziału w projekcie.