Zachodniopomorskie Małe Skarby - wydłużenie realizacji projektu i zwiększenie liczby uczestników

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Mając na uwadze nieustające zainteresowanie udziałem w projekcie „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3., w dniu 2 sierpnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o wydłużeniu okresu realizacji projektu do 31.12.2023 r. oraz zwiększeniu liczby uczestników o 260 osób.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 1760 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym, a także osoby pracujące i opiekujące się dziećmi do lat 3, przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, którzy chcą powrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im to, jest konieczność sprawowania opieki nad małym dzieckiem.

Rodzice dzieci, w ramach projektu, będą mogli uzyskać refundację aż 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejną rekrutację do projektu. Elektroniczny nabór formularzy na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl rozpocznie się 29 sierpnia br. od godz. 8:00 i będzie trwał do 31 sierpnia br. do godz. 15:30.

Szczególne preferencje będą miały osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (156 miejsc). SSW obejmuje obecnie 74 gminy naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

W rekrutacji premiowani będą kandydaci do projektu - rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością. Liczy się również data wpływu wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną zamieszczone są na stronie: www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby).

Informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458 oraz 91 42 56 145, 91 42 56 146, 91 42 56 147, 91 42 56 148