„Zachodniopomorskie Małe Skarby” – Rekrutacja

Dodano przez: Robert Gawrysiak

Ogłoszenie o pierwszym naborze do projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza pierwszy nabór do projektu pn. „Zachodniopomorskie Małe Skarby” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VI – Rynek pracy Działanie 6.6 – Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy 700 osób, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z obowiązku sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Czas trwania projektu: 01.07.2018-31.12.2020

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt adresowany jest do osób, które:

1. aktualnie nie wykonują pracy zarobkowej (w tym nie przebywają na urlopie wypoczynkowym) ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 tj.:

  • są bezrobotnymi/biernymi zawodowo;
  • przebywają na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym;

2. sprawują opiekę nad dzieckiem, które od ukończenia 20 tygodnia życia do momentu złożenia formularza rekrutacyjnego do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, nie było objęte opieką instytucjonalną.

FORMY WSPARCIA

Uczestnik projektu, może uzyskać refundację części faktycznie poniesionych kosztów świadczenia opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Wsparcie jest przyznawane przez maksymalnie 12 miesięcy względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia świadczenia opieki nad dzieckiem lub do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia), ale nie dłużej niż do końca grudnia 2020 r.

ETAPY REKRUTACJI

  1. Ogłoszenie Realizatora projektu o rozpoczęciu naboru na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, podanie do publicznej wiadomości;
  2. Złożenie przez Kandydata do projektu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;
  3. Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, opracowanie i publikacja na stronie internetowej listy rankingowej Uczestników projektu;
  4. Pisemne lub e-mailowe oraz telefoniczne powiadomienie Kandydata do projektu o zakwalifikowaniu do projektu i nadaniu numeru identyfikacyjnego;
  5. Podpisanie umowy udziału w projekcie wraz z deklaracją uczestnictwa oraz przedłożenie aktualnych dokumentów potwierdzających status Uczestnika projektu na rynku pracy o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie: 03.09 - 20.09. 2018 r. osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41 lub w sekretariacie fili WUP w Koszalinie ul. Słowiańska 15a, bądź wysłać pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby Realizatora projektu).

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dokumenty do pobrania (link na stronę z dokumentami rekrutacyjnymi)