„Zachodniopomorskie Małe Skarby” –  Planowana kolejna rekrutacja

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, zarówno do aktywnych zawodowo (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie w dniach

od 29 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2021 r. do godz. 15:30

 

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”

  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU NABORU ZOSTANĄ

PODANE WKRÓTCE.

 

 

ZASADY NABORU:

1. Kryteria punktowe:

  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
  • niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
  • samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.

2. Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).

3. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 130 osób,
  • spoza strefy SSW – 80 osób.

W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 210 Uczestników).

4. W przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski/ zasiłek macierzyński) - termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 31.05.2021 r.

 

UWAGA!!! OD DNIA 1 MARCA 2021 r. OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

UWAGA:

Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy

(wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie).

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.