„Zachodniopomorskie Małe Skarby” –  Planowana kolejna rekrutacja

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3, zarówno do aktywnych zawodowo (przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym) oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej w dniach

od 28 września 2020 r. od godz. 8:00 do 30 września 2020 r. do godz. 15:30

Nabór formularzy w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”  odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie internetowej, dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl

UWAGA: DOKUMENTY ZŁOŻONE POZA TERMINEM OKREŚLONYM W DANYM NABORZE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:

16.09.2020 r.   Zamieszczenie na stronie  www.wup.pl w zakładce Projekty Własne- Zachodniopomorskie Małe Skarby aktualnego Regulaminu wraz z załącznikami.
od 22.09.2020 r. 
do 23.09.2020 r.
Udostępnienie na stronie  https://wup.witkac.pl wersji testowej Formularza (po zalogowaniu się na platformie internetowej)

28.09.2020 r.
godz. 8:00

Rozpoczęcie elektronicznego naboru Formularzy na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl
30.09.2020 r.
godz. 15:30
Zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych.
od 1.10.2020 r.
do 6.10.2020 r.
Składanie przez Kandydatów wydrukowanych z systemu Formularzy rekrutacyjnych oraz dołączenie wymaganych załączników (decyduje data wpływu do WUP)

od 7.10.2020 r. do 22.10.2020 r.

Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów
23.10.2020 r. Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW / spoza SSW oraz listy rezerwowej.

* w związku z pracami nad uruchomieniem platformy internetowej powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

ZASADY NABORU:

1. Kryteria punktowe:

  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
  • niepełnosprawność Kandydata do projektu, tj.rodzica/opiekuna – 10 punktów,
  • samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.

2. Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).

3. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 90 osób,
  • spoza strefy SSW – 60 osób.

W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 150 Uczestników).

4. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy/podjęcie zatrudnienia maksymalnie do dnia 30 listopada 2020 r.

UWAGA: zapoznaj się z dokumentem 9 kroków rekrutacji - Zachodniopomorskie Małe Skarby

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/wupszczecin), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.