„Zachodniopomorskie Małe Skarby” –  Harmonogram kolejnej rekrutacji

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).
Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów.
O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

Nabór prowadzony będzie w dniach
od 29 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2021 r. do godz. 15:30

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ,
PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ, DOSTĘPNEJ NA STRONIE
https://wup.witkac.pl
/adres witryny w chwili obecnej jest niedostępny, strona będzie aktywna od 24 marca/

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI:
9 marca 2021 r. - Zamieszczenie na stronie  www.wup.pl w zakładce Projekty Własne- Zachodniopomorskie Małe Skarby aktualnego Regulaminu wraz z załącznikami.

24 - 25 marca 2021 r. - Udostępnienie na stronie  https://wup.witkac.pl wersji testowej Formularza rekrutacyjnego (po zalogowaniu się na platformie internetowej).

29 marca 2021 r. godz. 8:00 - Rozpoczęcie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl
Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie).

31 marca 2021 r. godz. 15:30 - Zakończenie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych.

1 - 8 kwietnia 2021 r. - Składanie przez Kandydatów wydrukowanych z systemu Formularzy rekrutacyjnych oraz dołączenie wymaganych załączników (decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie lub Koszalinie).

9 - 28 kwietnia 2021 r. - Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów.

30 kwietnia 2021 r. - Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW / spoza SSW oraz listy rezerwowej.
*powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

ZASADY NABORU:
1. kryteria punktowe:
- niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki  w ramach projektu  – 10 punktów,
- niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
- samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.
2. szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).
3. listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:
- zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 130 osób,
- spoza strefy SSW – 80 osób.
W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 210 Uczestników).
4. w przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski/ zasiłek macierzyński) - termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 31.05.2021 r.

UWAGA: zapoznaj się z dokumentem 9 kroków rekrutacji

UWAGA: OD DNIA 1 MARCA 2021 r. OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

UWAGA:
Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie).

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.