Wyniki rekrutacji przeprowadzonej w dniach 30.08 – 1.09.2021 r. do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Informujemy, iż w dniu 1 września 2021 r., o godz. 15:30 zakończony został kolejny nabór wniosków do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z §4 Regulaminu określającego zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz kryteriów punktowych, Komisja Rekrutacyjna utworzyła listy rankingowe w podziale na:
- zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia,
- spoza Specjalnej Strefy Włączenia.


UWAGA:
Biorąc pod uwagę pełne zaangażowanie środków projektu w realizację wypłat dla Uczestników, Realizator zdecydował o przyjęciu wszystkich Kandydatów, którzy w ww. rekrutacji złożyli formularze rekrutacyjne i spełnili kryteria formalno-merytoryczne

  • Lista rankingowa nr 3/2021 z przeprowadzonej w dniach 30.08-1.09.2021 r. rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) - DO POBRANIA.
  • Lista rankingowa nr 4/2021 z przeprowadzonej w dniach 30.08-1.09.2021 r. rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby spoza strefy SSW - DO POBRANIA.

Mając na względzie zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, otrzymają na adres email:
- wzór Umowy udziału w projekcie,
- wzór Deklaracji udziału w projekcie,
- wzór Formularza danych Uczestnika projektu,
oraz
- Instrukcję wypełniania ww. dokumentów.

Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie, w ustalonym indywidualnie terminie (w przypadku osób aktywnych zawodowo - biorąc pod uwagę wskazany w formularzu rekrutacyjnym planowany termin powrotu do pracy), dostarczyć, w zaklejonej kopercie z adnotacją „UMOWA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
- osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu w Szczecinie lub w filii WUP w Koszalinie),
lub
- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41

WARUNKIEM PODPISANIA UMOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE Z OSOBAMI ZAKWALIFIKOWANYMI JEST TAKŻE PONOWNE PRZEDŁOŻENIE AKTUALNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH STATUS NA RYNKU PRACY - WYKAZ DOKUMENTÓW ZOSTAŁ OKREŚLONY W §3 UST. 2 PKT. 2) REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Pytania lub wątpliwości należy kierować pod nr 607 366 458 na adres: maleskarby@wup.pl

INFORMACJE O KOLEJNEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU
W STYCZNIU 2022 r.