Wyniki rekrutacji przeprowadzonej w dniach 29.03 – 31.03.2021 r. do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Informujemy, iż w dniu 31 marca 2021 r., o godz. 15:30 został zakończony kolejny nabór wniosków do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z §4 Regulaminu określającego zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz kryteriów punktowych, Komisja Rekrutacyjna utworzyła listy rankingowe w podziale na:

 • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia,
 • spoza Specjalnej Strefy Włączenia.

Lista rankingowa nr 1/2021 z przeprowadzonej w dniach 29.03-31.03.2021 r. rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) - do pobrania.

Lista rankingowa nr 2/2021 z przeprowadzonej w dniach 29.03-31.03.2021 r. rekrutacjid o projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby spoza strefy SSW - do pobrania.

UWAGA:
Mając na względzie zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, otrzymają na adres email:

 • wzór Umowy udziału w projekcie,
 • wzór Deklaracji udziału w projekcie,
 • wzór Formularza danych Uczestnika projektu,
  oraz
 • Instrukcję wypełniania ww. dokumentów.

Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie, w ustalonym indywidualnie terminie (w przypadku osób aktywnych zawodowo - biorąc pod uwagę wskazany w formularzu rekrutacyjnym planowany termin powrotu do pracy), dostarczyć, w zaklejonej kopercie z adnotacją „UMOWA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

 • osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu w Szczecinie lub w filii WUP w Koszalinie),
  lub
 • listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41.

Warunkiem podpisania Umowy udziału w projekcie z osobami zakwalifikowanymi jest także ponowne przedłożenie aktualnych dokumentów potwierdzających status na rynku pracy - wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

UWAGA
REALIZATOR PROJEKTU W DNIU 28 KWIETNIA 2021 r. DOKONAŁ AKTUALIZACJI REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Pytania lub wątpliwości należy kierować pod nr 607 366 458 na adres: maleskarby@wup.pl

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” ZOSTANIE PRZEPROWADZONA WE WRZEŚNIU 2021 r.