Wyniki rekrutacji przeprowadzonej w dniach 28.09–30.09.2020 r. do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wyniki rekrutacji do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”

Informujemy, iż w dniu 30 września 2020 r., o godz. 15:30 zakończony został kolejny nabór wniosków do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych formularzy rekrutacyjnych wraz z załącznikami pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z §4 Regulaminu określającego zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz kryteriów punktowych, Komisja Rekrutacyjna utworzyła listy rankingowe w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia,
  • spoza Specjalnej Strefy Włączenia.

 

  1. Lista rankingowa nr 3/2020 z przeprowadzonej w dniach 28.09-30.09.2020 r. rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) - do pobrania.
  2. Lista rankingowa nr 4/2020 z przeprowadzonej w dniach 28.09-30.09.2020 r. rekrutacji do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby” – osoby spoza strefy SSW - do pobrania.

UWAGA:

Mając na względzie zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani, otrzymają na adres email:
- wzór Umowy udziału w projekcie,
- wzór Deklaracji udziału w projekcie,
- wzór Formularza danych Uczestnika projektu,
oraz
- Instrukcję wypełniania ww. dokumentów.

Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać a następnie, w ustalonym indywidualnie terminie (w przypadku osób aktywnych zawodowo - biorąc pod uwagę wskazany w formularzu rekrutacyjnym planowany termin powrotu do pracy), dostarczyć, w zaklejonej kopercie z adnotacją „UMOWA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” do Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

- osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu w Szczecinie lub w filii WUP w Koszalinie),

lub

- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41

Warunkiem podpisania Umowy udziału w projekcie z osobami zakwalifikowanymi jest także ponowne przedłożenie aktualnych dokumentów potwierdzających status na rynku pracy, tj.:

- osoby pracujące – zaświadczenie o zatrudnieniu opatrzone czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, zawierające miejsce wykonywania pracy, datę zakończenia urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego z każdego miejsca zatrudnienia,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia) lub zaświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia) na okres nie krótszy niż 30 dni, zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019 poz. 1292),
- osoby prowadzące działalność rolniczą/osoby będące członkiem rodziny rolnika – zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia), przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174), lub w przypadku zaprzestania prowadzenia tej działalności lub zawieszenia jej wykonywania, bądź współpracy przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – zaświadczenie z KRUS potwierdzające okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia),
- osoby bezrobotne - zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,
- osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy – oświadczenie Uczestnika projektu,
- osoby uczące się, uczestniczące w kształceniu formalnym realizowanym w trybie stacjonarnym – zaświadczenie ze szkoły/uczelni.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pytania lub wątpliwości należy kierować pod nr 607 366 458 na adres: maleskarby@wup.pl

KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W MARCU 2021 r.