Trwa nabór do projektu “Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Przypominamy, że do 30 września 2020 r. trwa kolejny nabór do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Nabór w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”  rozpoczął się 28 września i odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się do 30 września na platformie internetowej, dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl

UWAGA:

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE PROSZONE SĄ O:

1. Sprawdzenie, czy formularz został ostatecznie wysłany (w sytuacji, gdy formularz nie został wysłany i posiada status „oczekujący”, prosimy po odświeżeniu strony (F5) kliknąć ponownie przycisk „zapisz i złóż”).
2. Po wysłaniu formularza, pojawi się komunikat (prawy górny róg – „wniosek został złożony”).
3. Następnie proszę wydrukować formularz (prawy dolny róg – „wniosek w pdf”), po wydrukowaniu należy wstawić datę i podpisać dokument we wskazanych miejscach.
4. Do wydruku formularza należy załączyć odpowiednie załączniki, tj.:

  • Kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci (obowiązkowo).
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności Kandydata do projektu, tj. rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka (jeżeli dotyczy).
  • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające informację o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, zawierające miejsce wykonywania pracy, datę zakończenia urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego z każdego miejsca zatrudnienia (jeżeli dotyczy).
  • Aktualne zaświadczenie z ZUS, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego lub zaświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki na dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność (jeżeli dotyczy).
  • Aktualne zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające pobieranie zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i planowanego zakończenia), przez osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 174), lub w przypadku zaprzestania prowadzenia tej działalności lub zawieszenia jej wykonywania, bądź współpracy przy jej prowadzeniu w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – zaświadczenie z KRUS potwierdzające okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (zawierające datę rozpoczęcia i zakończenia) (jeżeli dotyczy).
  • Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (jeżeli dotyczy).
  • Oświadczenie osoby bezrobotnej, niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (jeżeli dotyczy).
  • Aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni, w przypadku osób biernych zawodowo uczniów/studentów uczących się w trybie stacjonarym (jeżeli dotyczy).

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”, na każdej stronie dokumentu wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Kandydata lub osoby upoważnionej.

Jednocześnie Realizator projektu zwraca uwagę, aby w przedkładanych dokumentach były dostępne jedynie dane niezbędne do celów weryfikacji

 

WYMIENIONE POWYŻEJ DOKUMENTY NALEŻY W DNIACH 01.10 – 06.10 DOSTARCZYĆ
DO REALIZATORA PROJEKTU, W ZAKLEJONEJ KOPERCIE Z ADNOTACJĄ
„FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”:

- osobiście (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu),

lub

- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,

lub
- za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie (wówczas dokumenty muszą być podpisane podpisem zaufanym Kandydata do projektu (w przypadku posiadania profilu zaufanego) lub podpisem kwalifikowanym (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego).