Rozpoczyna się kolejna rekrutacja do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nabór prowadzony będzie wyłącznie w formie elektronicznej w dniach

od 28 września 2020 r. od godz. 8:00 do 30 września 2020 r. do godz. 15:30

Nabór formularzy w ramach projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”  odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się na platformie internetowej, dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl 

ZASADY NABORU:

1. kryteria punktowe:

  • niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
  • niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
  • samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.

2. szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).
3. listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:

  • zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 90 osób,
  • spoza strefy SSW – 60 osób.

W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 150 beneficjentów).

4. w rekrutacji mogą wziąć udział osoby, planujące powrót do pracy/podjęcie zatrudnienia maksymalnie do dnia 30 listopada 2020 r.

UWAGA: zapoznaj się z dokumentem 8 kroków rekrutacji

Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego na platformie internetowej, należy wydrukować i podpisać dokument we wskazanych miejscach i wraz z załącznikami dostarczyć do Realizatora projektu, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Formularz rekrutacyjny do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”:

  • osobiście,

lub

  • listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,

lub

  • za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie (wówczas dokumenty muszą być podpisane podpisem zaufanym Kandydata do projektu (w przypadku posiadania profilu zaufanego) lub podpisem kwalifikowanym (w przypadku posiadania podpisu elektronicznego).

Dokumenty należy złożyć w ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia naboru tj. od dnia 1.10.2020 r. do dnia 6.10.2020 r. (pn.-pt., 7:30-15:30).

UWAGA: LICZY SIĘ DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W SYSTEMIE, A NIE ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ.

Dokumenty otrzymane poza terminem określonym w danym naborze nie będą rozpatrywane.

UWAGA!!! OD DNIA 16 WRZEŚNIA OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

 

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/wupszczecin), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.