Rozpoczyna się kolejna rekrutacja do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nabór prowadzony będzie w dniach
od 29 marca 2021 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2021 r. do godz. 15:30

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”
  ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ,
PO ZALOGOWANIU SIĘ NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ, DOSTĘPNEJ NA STRONIE https://wup.witkac.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI:
29 marca 2021 r. godz. 8:00 - Rozpoczęcie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl
Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie)
31 marca 2021 r. godz. 15:30 - Zakończenie elektronicznego naboru Formularzy rekrutacyjnych.

1 - 8  kwietnia 2021 r. - Składanie przez Kandydatów wydrukowanych z systemu Formularzy rekrutacyjnych oraz dołączenie wymaganych załączników (decyduje data wpływu do WUP w Szczecinie lub Koszalinie).

9 - 28 kwietnia 2021 r. - Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów.

30 kwietnia 2021 r. - Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW / spoza SSW oraz listy rezerwowej.
* powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

ZASADY NABORU:
1. kryteria punktowe:
- niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
- niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów,
- samotny rodzic/opiekun – 5 punktów.
2. szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).
3. listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:
- zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 130 osób,
- spoza strefy SSW – 80 osób.
W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 210 uczestników).
4. w przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski) - termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 31.05.2021 r.

UWAGA: zapoznaj się z dokumentem 7 kroków rekrutacji

UWAGA:
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE PROSZONE SĄ O:
1. Sprawdzenie, czy formularz został ostatecznie wysłany (w sytuacji, gdy formularz nie został wysłany i posiada status „oczekujący”, prosimy po odświeżeniu strony (przycisk F5), kliknąć ponownie ikonkę „zapisz i złóż”.
2.Po wysłaniu formularza, pojawi się w prawym górnym rogu komunikat „wniosek został złożony”.
3. Następnie należy wydrukować formularz (prawy dolny róg – „wniosek w pdf”), po wydrukowaniu należy wstawić datę i podpisać dokument we wskazanych miejscach.
4. Do wydruku formularza należy załączyć odpowiednie załączniki, tj.:
- Kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci - obowiązkowo.
- Kopię orzeczenia o niepełnosprawności Kandydata do projektu, tj. rodzica/opiekuna prawnego i/lub dziecka - jeżeli dotyczy.
- Aktualne dokumenty potwierdzające status na rynku pracy z każdego miejsca zatrudnienia (wykaz dokumentów został określony w §3 ust. 2 pkt. 2) Regulaminu uczestnictwa w projekcie) - obowiązkowo

Komplet ww. dokumentów należy dostarczyć do Realizatora projektu, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Formularz rekrutacyjny do projektu „Zachodniopomorskie Małe Skarby”:
- osobiście – (dokumenty należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do Urzędu),
lub
- listownie do naszej siedziby: w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a,
lub
- za pośrednictwem e-PUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Szczecinie - dokument musi być podpisany podpisem zaufanym Kandydata do projektu.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru
tj. od dnia 01.04.2021 r. do dnia 08.04.2021 r. (pn.-pt., 7:30-15:30).
Dokumenty otrzymane poza terminem określonym w danym naborze nie będą rozpatrywane.

UWAGA:
1. LICZY SIĘ DATA WYPEŁNIENIA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W SYSTEMIE, A NIE ZŁOŻENIA WERSJI PAPIEROWEJ.
2. KANDYDAT DO PROJEKTU, W DNIU ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI, WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ REKRUTACYJNY W SYSTEMIE MUSI POSIADAĆ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STATUS NA RYNKU PRACY (WYKAZ DOKUMENTÓW ZOSTAŁ OKREŚLONY W §3 UST. 2 PKT. 2) REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
3. KOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ KLAUZULĄ „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, UMIESZCZONĄ NA KAŻDEJ STRONIE DOKUMENTU WRAZ Z AKTUALNĄ DATĄ I CZYTELNYM PODPISEM KANDYDATA DO PROJEKTU LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ
4. JEDNOCZEŚNIE REALIZATOR PROJEKTU ZWRACA UWAGĘ, ABY W PRZEDKŁADANYCH DOKUMENTACH BYŁY DOSTĘPNE JEDYNIE DANE NIEZBĘDNE DO CELÓW WERYFIKACJI

UWAGA!!! OD DNIA 1 MARCA 2021 r. OBOWIĄZUJE NOWY REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w dziale dokumenty do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 – 145, 146, 147, 148.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.