REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejną rekrutację uzupełniającą do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo). Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów.

NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU
„ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”
ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM e-PUAP,
w dniach 27 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r
.

PODSTAWĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI JEST ZŁOŻENIE FORMULARZA REKRUTACYJNEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
DOKUMENTY ZŁOŻONE POZA ww. TERMINEM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

INSTRUKCJA SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” PRZEZ PLATFORMĘ E-PUAP

HARMONOGRAM REKRUTACJI:
27 lutego 2023 r. – Rozpoczęcie naboru Formularzy rekrutacyjnych za pośrednictwem e-PUAP (dokument musi być podpisany podpisem zaufanym Kandydata). Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy (wykaz dokumentów);
28 lutego 2023 r.  - Zakończenie naboru Formularzy rekrutacyjnych;
01 - 17 marca 2023 r. - Ocena formalno-merytoryczna złożonych dokumentów;
20 marca 2023 r. - Opublikowanie na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby list rankingowych osób zakwalifikowanych do projektu w podziale na SSW / spoza SSW oraz listy rezerwowej.
* powyższe terminy mogą ulec zmianie !!!

ZASADY NABORU:
1. Kryteria punktowe:
- niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
- niepełnosprawność Kandydata - rodzica/opiekuna – 10 punktów,
2. Szczególnym wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia (SSW), określonej w dokumencie pn. „Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych” (wersja aktualna).
3. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu zostaną sporządzone w podziale na:
- zamieszkałych i/lub powracających do pracy na terenie SSW – 24 osoby,
- spoza strefy SSW – 16 osób.
W sytuacji niezrekrutowania wymaganej liczby osób do każdej z ww. grup, Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany w podziale (aż do dokonania naboru 40 Uczestników).
Biorąc pod uwagę pełne zaangażowanie środków projektu w realizację wypłat dla Uczestników, Realizator może zdecydować o zwiększeniu liczby Kandydatów.
4. W przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński/rodzicielski/ zasiłek macierzyński) - termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 30.04.2023 r.

UWAGA:
1. Zgodnie z zapisami Regulaminu (§5 ust. 16), Realizator projektu refunduje koszty opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat w: żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani nie dłużej niż do 31 października 2023 r., zatem liczba refundacji kosztów opieki będzie uzależniona od miesiąca rozpoczęcia finansowania.
2. Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając Formularz rekrutacyjny musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy z każdego miejsca zatrudnienia.
3. Zapoznaj się z dokumentem 7 kroków rekrutacji

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje (np. odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące naboru.