KOLEJNA REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie planuje kolejny nabór do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, którzy przerwali karierę zawodową ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zarówno przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz tych, którzy pozostają poza rynkiem pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).

Celem projektu jest refundacja 95% kosztów pobytu dziecka w żłobku publicznym i niepublicznym, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego oraz u niani. Rodzice będą musieli zapewnić jedynie 5% wkładu własnego tych kosztów. O zwrot kosztów opieki będzie można się starać przez maksymalnie 12 miesięcy.

  1. Nabór zostanie przeprowadzony w dniach 1 marca br. od godz. 8:00 do 3 marca br. do godz. 15:30.
  2. Nabór odbywać się będzie w pierwszej kolejności w formie elektronicznej – adres witryny zostanie podany w późniejszym terminie.
  3. Kryteria punktowe:
    - niepełnosprawność dziecka, za które będzie dokonywana refundacja kosztów opieki w ramach projektu  – 10 punktów,
    - niepełnosprawność rodzica/opiekuna – 10 punktów.
  4. W przypadku osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka (urlop macierzyński / rodzicielski / zasiłek macierzyński) - termin powrotu do pracy w ramach niniejszego naboru – maksymalnie do 30.06.2022 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, aktualny Regulamin wraz z załącznikami zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.wup.pl w zakładce Projekty Własne - Zachodniopomorskie Małe Skarby i profilu na portalu Facebook (www.facebook.com/ zachodniopomorskiemaleskarby), gdzie na bieżąco umieszczane będą komunikaty i informacje dotyczące naboru.