Zasady naboru wniosków


 

DLA KOGO?

Ubiegaj się o wsparcie jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

 1. jesteś mikro przedsiębiorcą, w tym samozatrudnionym lub małym przedsiębiorcą;
 2. co najmniej od dnia 31 grudnia 2019 r. województwo zachodniopomorskie jest stałym miejscem wykonywania Twojej działalności gospodarczej albo posiadasz tutaj siedzibę swojej firmy;
 3. na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 twoje przychody spadły o minimum 50% w okresie trzech kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r. w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 roku;
 4. nie znajdujesz się i nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014), ale po tym dniu znalazłeś się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19;
 5. na dzień składania wniosku prowadzisz działalność gospodarczą, nie otworzyłeś likwidacji oraz nie zostało wobec Ciebie otwarte postępowanie upadłościowe albo restrukturyzacyjne;
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu nie zalegasz z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 7. wsparcie o które wnioskujesz nie przekracza limitu 800 tys. euro brutto;
 8. nie jesteś wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie, patrz poniżej: WYKLUCZENIA

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

NA CO?

Na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy (tzw. kapitał obrotowy).

PAMIĘTAJ! Wydatki objęte wsparciem nie były i nie będą finansowane z innych środków publicznych.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

FORMA

Grant – pomoc bezzwrotna, stanowiąca pomoc publiczną. Wypłacany jednorazowo, w jednej transzy.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

ILE?

Wysokość wsparcia wyliczana jest na podstawie wyniku mnożenia:

- stawki jednostkowej = 7 845,11 zł x √FTE, gdzie

FTE – ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment) – należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, zgodnie z ustawowym czasem, wg stanu na moment składania wniosku. Jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji.

W przypadku, gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia wartości w dół.

W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

oraz

- liczby miesięcy na które wnioskujesz o wsparcie (1, 2 lub 3)

Przykład: Mikroprzedsiębiorca zatrudniający  6,6 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty) wnioskujący o wsparcie na 2 miesiące otrzyma 38 433,04 zł.

Sposób wyliczenia: [7 845,11 x √6] x 2 = 38 433,04 zł


Minimalna kwota pomocy = 7 845,11 zł
(osoba samozatrudniona korzystająca z pomocy przez 1 m-c)

Maksymalna kwota pomocy = 164 747,31 zł
(mała firma zatrudniająca 49 osób korzystająca ze wsparcia przez 3 m-ce)

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

JAK WNIOSKOWAĆ?

Aby wniosek został uznany za poprawnie złożony, musisz wykonać kilka czynności:

 1. Przed rozpoczęciem składania wniosku, zapoznaj się z pełną dokumentacją dotyczącą naboru - w szczególności z Regulaminem udzielania Grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, załącznikami do Regulaminu oraz instrukcją wypełniania wniosku. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz TUTAJ (link). Koniecznie zapoznaj się z wersją demo wniosku, dostępną TUTAJ (link).
 2. Złóż wniosek w formie elektronicznej poprzez generator wniosków, dostępny TUTAJ (link). Złożenie wniosku będzie możliwe jednak dopiero w momencie rozpoczęcia naboru.
 3. PAMIĘTAJ! Jedna firma może złożyć tylko 1 wniosek.
 4. Aby już wcześniej zapoznać się działaniem generatora, będzie można także poćwiczyć wypełnianie wniosku testowego, znajdującego się pod adresem  https://wup.witkac.pl
 5. Sprawdź, czy Twój wniosek jest na liście zakwalifikowanych do oceny wniosków. Będzie ona opublikowana TUTAJ, w ciągu 2 dni od zakończenia naboru.
 6. Jeśli Twój wniosek nie trafił na listę zakwalifikowanych do oceny wniosków, znajdziesz go na liście rezerwowej. Na ten moment nie musisz podejmować żadnych kroków, możesz jedynie czekać na wiadomość mailową od Grantodawcy, jeśli Twój wniosek zostanie przeniesiony na listę wniosków do oceny.
 7. Jeżeli jesteś na liście zakwalifikowanych do oceny wniosków - niezwłocznie wydrukuj wniosek wraz z umową i załącznikami w 2 egzemplarzach, opieczętuj podpisz (Ty lub inne osoby upoważnione) i dostarcz osobiście lub listownie do naszej siedziby w Szczecinie (70-383) przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii w Koszalinie (75-846) przy ul. Słowiańskiej 15a, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. Musisz to zrobić w ciągu 4 dni roboczych od publikacji listy zakwalifikowanych do oceny wniosków (pn.-pt., 7:30-15:30).
 8. PAMIĘTAJ! Liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

KIEDY WNIOSKOWAĆ?

Nabór wniosków o udzielenie grantów prowadzony będzie w terminie i czasie podanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru, które zostanie zamieszczone na stronie www.wup.pl w zakładce Projekty Własne-Zachodniopomorski Pakiet Grantowy.

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń, a za datę i czas złożenia wniosku o udzielenie grantu uznaje się datę i czas (z dokładnością co do sekundy) wygenerowany przez generator wniosków!

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

CO BĘDZIE DECYDOWAĆ O UDZIELENIU GRANTU?

O udzieleniu grantu decydować będzie:

 1. kolejność zgłoszeń;
 2. dostępność środków;
 3. kompletność i terminowość złożonych dokumentów;
 4. pozytywny wynik oceny wniosku – tylko wnioski spełniające wszystkie wymogi mogą otrzymać wsparcie.

Warunki muszą być spełnione łącznie.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA

 1. Jeżeli Twój wniosek będzie poprawny - znajdziesz się na liście rankingowej wniosków zakwalifikowanych do udzielenia grantu dostępnej TUTAJ
 2. Składając papierową wersję dokumentów dostarczasz nam jednocześnie podpisaną przez siebie umowę (jest ona jednym z ww. dokumentów).
 3. Teraz nasza kolej na podpisanie umowy. Po wszystkich formalnościach wyślemy Ci ją pocztą tradycyjną na wskazany we wniosku adres siedziby oraz przekażemy na wskazane konto należny grant.
 4. Jeżeli wnioskujesz o co najmniej 72 000 zł, musisz złożyć dodatkowo zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli wnioskowana kwota jest niższa - przejdź do następnego punktu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

OTRZYMAŁEŚ PRZELEW I CO DALEJ?

 1. Korzystaj ze środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Informuj o otrzymaniu pomocy finansowej z UE.

PAMIĘTAJ! Grant, który otrzymałeś pochodzi ze środków Unii Europejskiej i jednym z Twoich obowiązków jest poinformowanie o tym społeczeństwa.

Zamieść na swojej stronie internetowej (o ile taką posiadasz) krótką informację o uczestniczeniu w projekcie i otrzymaniu wsparcia finansowego z UE, wraz z obowiązującym zestawem znaków (logo), dostępnym TUTAJ (link).

przykład 2

Zamieść także tę informację w formie plakatu w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku swojej siedziby.

Gotowy plakat w wersji edytowalnej dostepny jest w Dokumentach do pobrania. Wystarczy, że wpiszesz nazwę swojej firmy oraz wysokość powierzonego grantu, wydrukujesz plakat w formacie A3 lub A4 i powiesisz go w dobrze widocznym miejscu. Jeśli otrzymany grant wspiera działanie w kilku lokalizacjach, wówczas plakat powinien być zamieszczony w tych miejscach.

PAMIĘTAJ! Plakat należy zamieścić nie później niż miesiąc od uzyskania grantu i nie można go zdjąć wcześniej niż po upływie 1, 2 lub 3 miesięcy licząc od daty zamieszczenia plakatu - w zależności od tego na ile miesięcy wsparcia będziesz się ubiegać.

     3. Rozlicz  grant.

Aby rozliczyć grant i nie zwracać otrzymanych środków MUSISZ:

 1. utrzymać działalność co najmniej przez okres na jaki dostałeś od nas grant (czyli przez miesiąc, dwa lub trzy);
 2. nadal posiadać stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 3. utrzymać zatrudnienie na poziomie jaki wskazałeś we wniosku (twoje FTE), w każdym z miesięcy na który dostałeś grant;
 4. złożyć w terminie sprawozdanie rozliczające grant – masz na to 10 dni od zakończenia okresu objętego grantem, tj. po jednym, dwóch lub trzech miesiącach.

PAMIĘTAJ! Liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla nadania przesyłki.

4. Poddaj się kontroli.

Może się zdarzyć, że zostaniesz wylosowany do próby i będziesz musiał poddać się kontroli. Poinformujemy cię o tym i będziesz zobowiązany pokazać nam dokumenty na podstawie których wypełniłeś wniosek, takie jak np. dokumenty źródłowe na podstawie których podałeś przychody czy zanonimizowane deklaracje ZUS (RCA) z kodem ubezpieczenia 0110 wraz z potwierdzeniem ich złożenia.Zweryfikujemy także zadeklarowany status (na podstawie dostępnych rejestrów). Jeżeli będziemy mieli jakieś wątpliwości, to poprosimy Cię o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.

WYKLUCZENIA

Z udziału w naborze wyklucza się:

1. przedsiębiorców, którzy zostali wykluczeni z możliwości otrzymania wsparcia na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);

2. przedsiębiorców, którzy zostali objęci zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  na podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 358);

3. przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie:

 • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz ich produkcji; 
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • prowadzenia działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

Wsparcie nie może być udzielone także:

4. osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

5. innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 4., jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

6. podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi;

7. jeżeli przedmiot przedsięwzięcia dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 3 ust 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest:

 • likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 • inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie zgodne z tymczasowymi ramami środków pomocy państwa lub rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1407/2013 , (UE) nr 1408/2013 oraz (UE) nr 717/2014 nie uznaje się za przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji na potrzeby niniejszej litery;
 • inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

8. jeżeli przedmiot przedsięwzięcia dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w § 4 ust.2 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej a dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19, to jest:

 • wsparcia udzielanego przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców;
 • wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych na rynek;
 • wsparcia udzielanego w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym rozporządzeniem nr 1379/2013, które doty-czy którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 lit. a–k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 717/2014”.

 

Więcej informacji znajdziesz w sekcji PYTANIA I ODPOWIEDZI.