Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

DLA KOGO?

1. Kiedy mamy do czynienia z mikro przedsiębiorcą, a kiedy z małym przedsiębiorcą?

W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy zawarte w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014”). Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP można posłużyć się wyjaśnieniami zawartymi w dokumencie „Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP” dostępnym na stronie http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf

W skrócie:

 • za mikroprzedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników (w tym samozatrudnieni) i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 • za małe przedsiębiorstwo uznawane jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 10 milionów EUR.

2. Kim jest samozatrudniony?

Samozatrudniony – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, własną odpowiedzialność i na własne ryzyko, niezatrudniająca pracowników w oparciu o umowę o pracę.

3. Czy możliwe jest udzielenie wsparcia spółce cywilnej?

Możliwe jest udzielanie wsparcia spółkom cywilnym. Wnioskodawcą pomocy jest wówczas spółka a nie jej wspólnicy. We wniosku należy wskazać wszystkich wspólników spółki cywilnej wraz z NIP. Wspólnicy spółki cywilnej nie będą mogli uzyskać wsparcia w ramach tego samego mechanizmu jako odrębni przedsiębiorcy.

4. Czy Grantobiorca musi być z terenu województwa zachodniopomorskiego?

Tak. Firma co najmniej od dnia 31 grudnia 2019 r. musi posiadać stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej albo siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego. Warunek ten zostanie zweryfikowany na podstawie ogólnie dostępnych rejestrów KRS, CEiDG. W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) o grant może ubiegać się Grantobiorca, którego adres siedziby znajduje się na terytorium województwa zachodniopomorskiego. W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o grant może ubiegać się Grantobiorca, którego stały adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium województwa zachodniopomorskiego.

5. Co oznacza trudna sytuacja wnioskodawcy?

Dofinansowanie w ramach naboru mogą otrzymać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowali się w trudnej sytuacji.  Szczegółowe zasady określające kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji znajdziesz w art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Żeby sprawdzić, czy Twoje przedsiębiorstwo nie było w trudnej sytuacji ekonomicznej, musisz dokonać analizy danych finansowych wg stanu na koniec 2019 r.:

 • Jeśli Twoja firma istnieje od ponad trzech lat, jej zakumulowane straty (jeśli występują) nie mogą przekraczać połowy kapitałów. W tym celu zsumuj kapitał podstawowy, własny, zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe (w zależności od tego, jakie z tych wielkości są ujęte w księgach Twojej firmy) i odnieś do sumy strat z lat ubiegłych i z 2019 r.;
 • Twoje przedsiębiorstwo na koniec 2019 r. nie mogło podlegać zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością, postępowaniu likwidacyjnemu, upadłościowemu lub rozwiązaniu / wykreśleniu z rejestrów;
 • Twoje przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i na koniec 2019 r. nie spłaciło pożyczki lub nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i na 31.12.2019 r. nadal podlegało planowi restrukturyzacyjnemu;
 • Wartość zobowiązań pieniężnych firmy nie przekraczała wartości jej majątku przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

6. Jak wyliczyć spadek przychodów?

Spadek przychód netto ze sprzedaży należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym (dotyczący bezpośrednio działalności operacyjnej przedsiębiorstwa) z wyłączeniem pozostałych przychodów operacyjnych obliczony jako :

stosunek sumy przychodów w ciągu kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych po 29 lutego 2020 r. (3 kolejne miesiące ze wskazanych: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec) w porównaniu do sumy przychodów z analogicznych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Sposób liczenia spadku przychodów:

W przykładzie wykorzystano kolejne trzy miesiące, tj.: marzec, kwiecień, maj.

Suma przychodów w wybranym okresie w 2020 roku: 101 000,00 zł, obliczona jako:

51 000,00 zł (przychody za marzec 2020) + 18 000,00 zł (przychody za kwiecień 2020) + 32 000,00 zł (przychody za maj 2020) = 101 000,00 zł (suma przychodów z trzech miesięcy w roku 2020)

Suma przychodów w analogicznym okresie w 2019 roku: 654 000,00 zł, obliczona jako:

180 000,00 zł (przychody za marzec 2019) + 234 000,00 zł (przychody za kwiecień 2019) + 240 000,00 zł (przychody za maj 2019) = 654 000,00 zł (suma przychodów z trzech miesięcy w roku 2019)

Spadek przychodów związany z COVID-19 w ujęciu procentowym (%):

(654 000,00 zł - 101 000,00 zł) / 654 000,00 zł x 100 = 84,56%

Po wprowadzeniu właściwych informacji we wniosku system samodzielnie wyliczy jaki spadek przychodów odnotował przedsiębiorca.

7. Jaki spadek musiał odnotować przedsiębiorca aby dostać wsparcie finansowe?

Aby przedsiębiorca mógł się ubiegać o wsparcie to musi wykazać, że odnotował spadek przychodów w okresie 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego 2020 r., na poziomie minimum 50% w stosunku do analogicznych trzech miesięcy roku 2019 na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

8. Czy jeżeli jestem w trudnej sytuacji, ale nie wynika ona z wystąpienia pandemii COVID, to mogę ubiegać się o wsparcie?

Nie. Z możliwości udzielenia pomocy wyłączeni są wszyscy Grantobiorcy, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji przed dniem 1 stycznia 2020 r., albo znaleźli się w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych niż wystąpienie pandemii COVID-19. Informacje dotyczące sytuacji Grantobiorcy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiane są we wniosku o udzielenie grantu oraz w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a informacje dotyczące sytuacji Grantobiorcy po 31 grudnia 2019 przedstawiane są we wniosku o udzielenie grantu.

9. Czy na dzień składania wniosku muszę prowadzić działalność gospodarczą?

Tak. Na dzień składania wniosku przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą, nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz na dzień złożenia wniosku nie zostało wobec niego otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Ustawy Prawo upadłościowe albo postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie Ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

10. Ile czasu należy prowadzić działalność gospodarczą, żeby móc ubiegać się o grant?

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej od 1 maja 2019 r., tak by mógł wykazać spadek przychodów z trzech kolejnych miesięcy z 2020 roku, do analogicznego okresu z 2019 roku.

11. Co z firmami, które mają zaległości w opłatach względem ZUS i US?

Aby Przedsiębiorca mógł ubiegać się o otrzymanie grantu, to na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70 zł), nie jest uznawane za zaległość.

UWAGA!

Powyższy warunek będzie spełniony w następujących sytuacjach:

a) przedsiębiorca nie zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. i nie zalega na dzień złożenia wniosku,
lub
b) przedsiębiorca zalega na dzień 31 grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień złożenia wniosku,
lub
c) przedsiębiorca nie zalega na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień złożenia wniosku.

Żaden inny punkt w czasie nie jest brany pod uwagę dla weryfikacji spełnienia tego warunku (tylko 31.12.2019 r. oraz dzień złożenia wniosku).

Kryterium to zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego we wniosku o udzielenie grantu.

12. Czy potrzebne będzie zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne składane przez przedsiębiorcę?

Nie. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia.

13. Co to jest limit 800 tys. EUR brutto?

Otrzymany grant stanowi pomoc publiczną. Grantobiorca w dniu udzielenia wsparcia nie może przekroczyć łącznie maksymalnej kwoty pomocy publiczne możliwej do otrzymania zgodnie z limitem 800 tys. euro brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W celu określenia, czy limit 800 tys. euro brutto nie został wykorzystany, należy zsumować pomoc udzieloną Grantobiorcy oraz podmiotom z nim powiązanym zgodnie z art. 3 Załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014. Przy sumowaniu należy uwzględnić pomoc otrzymaną na podstawie w/w oraz innych przepisów prawa, na podstawie których pomoc była udzielona zgodnie z sekcją 3.1 Komunikatu Komisji. Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.U. UE C z dnia 20 marca 2020 r.).

Na etapie oceny wniosku o udzielenie grantu kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia składanego w w/w wniosku oraz formularza UOKiK dotyczącego pomocy publicznej. Na etapie podpisania umowy powierzenia grantu weryfikacja nastąpi na podstawie dostępnych rejestrów SUDOP.

14. Czy i w jakiej sytuacji do FTE można wliczać właściciela firmy?

Tak, właściciela firmy można wliczać do FTE wówczas, gdy jest on osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą (FTE=1) oraz jeśli jest osobą wykonującą pracę na rzecz firmy, a jednocześnie nie zatrudnioną w oparciu o stosunek pracy (np. wspólnik spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, członek zarządu wykonujący pracę w oparciu o uchwałę wspólników o powołaniu).

15. Czy wspólnicy spółki jawnej/akcyjnej/cywilnej/komandytowej/z o.o./partnerskiej, nie zatrudnieni w niej – doliczani są do sumy FTE? Czy wspólnicy wskazanej spółki  będą liczeni do FTE jako pracownik, czy tylko pracownicy na umowę o pracę?

Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej wykonujący pracę na rzecz spółki, którzy nie są w niej zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy i którzy w związku z pracą (statusem wspólnika) ponoszą koszty analogiczne jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, doliczani są do sumy FTE. Każdy wspólnik to FTE=1.

Wspólnicy spółki cywilnej doliczani są do sumy FTE, przy czym należy pamiętać, że nie jest możliwe udzielenie dofinansowania tym samym osobom jako odrębnym przedsiębiorcom.

Wspólnicy spółki z o.o. i akcyjnej wykonujący pracę na rzecz spółki , którzy nie są w niej zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy i którzy w związku z pracą (statusem wspólnika) ponoszą koszty analogiczne jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, doliczani są do sumy FTE. Każdy wspólnik to FTE=1.

16. Czy spółka np. z o.o./jawna itp. bez pracowników, może składać wniosek, jeżeli tak jaki ma określić poziom FTE?

Spółka prawa handlowego niezatrudniająca pracowników może składać wniosek o udzielenie grantu określając poziom FTE na podstawie liczby wspólników wykonujących pracę na rzecz spółki, którzy nie są w niej zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy i którzy w związku z pracą (statusem wspólnika) ponoszą koszty analogiczne, jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

17. Czy powołanie członków rady nadzorczej w spółce z o.o. za wynagrodzeniem, zgłoszone do ZUS, wlicza się do FTE?

Członkowie rad nadzorczych nie są pracownikami (nie stanowią osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy). Nie są też właścicielami (wspólnikami) wykonującymi pracę na rzecz spółki, którzy nie są w niej zatrudnieni w oparciu o stosunek pracy i którzy w związku z pracą (statusem wspólnika) ponoszą koszty analogiczne, jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą). Członkowie rad nadzorczych nie są wliczani do FTE.

18. Czy prezes w sp. z o.o. niemający umowy o pracę, a posiadający powołanie do pełnienia funkcji, jest zaliczany jako jeden etat do FTE?

Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy oraz właścicieli wykonujących pracę na rzecz firmy (w związku z którą ponoszą koszty analogicznie do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą) i nie są w niej zatrudnieni w ramach stosunku pracy. Prezesa spółki z o.o. należy wliczyć do FTE tylko wówczas, gdy jest zatrudniony w oparciu o stosunek pracy lub gdy jest wspólnikiem wykonującym pracę na rzecz spółki ponoszącym koszty analogiczne do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

NA CO?

19. Na co mogę przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie udzielone w ramach grantu musi zostać przeznaczone na sfinansowanie kapitału obrotowego tj. finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

20. Czy pomoc z grantu można połączyć z innymi rodzajami wsparcia dla przedsiębiorcy?

Pomoc przyznaną w ramach grantu można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi z COVID, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy przyznaniem świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Powiatowego Urzędu Pracy, ale UWAGA - tylko pod warunkiem, że wydatki objęte wsparciem grantowym nie były i nie będą finansowane z innych środków publicznych.

W JAKIEJ FORMIE?

21. W jakiej formie przedsiębiorca otrzyma wsparcie?

Wsparcie dla przedsiębiorcy wypłacane będzie w formie grantu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”. Wsparcie to wypłacane będzie w jednej transzy na konto przedsiębiorcy.

22. Co to jest grant?

Grant to środki finansowe, w tym środki RPO WZ 2014-2020, które Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Grantodawca na podstawie umowy o powierzenie grantu powierza Przedsiębiorcy na sfinansowanie kapitału obrotowego tj. finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.

23. Czy otrzymany grant stanowi pomoc publiczną?

Tak, otrzymany grant stanowi pomoc publiczną. Przedsiębiorca otrzyma wsparcie zgodne z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773, program pomocowy SA. 57015).

ILE?

24. Jaką kwotę dofinansowania może otrzymać firma?

Minimalna kwota pomocy to 7.845,11 zł dla osoby samozatrudnionej, która korzysta z pomocy przez jeden miesiąc. Maksymalna kwota pomocy jaką można dostać to nawet 164.747,31 zł (mała firma zatrudniająca 49 osób na pełen etat), przy założeniu, że skorzysta ze wsparcia przez maksymalny okres trzech miesięcy. Tabelę wyliczenia wsparcia znajdziesz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

25. Jak wyliczyć ekwiwalent pełnego czasu pracy (FTE) w firmie?

Składając wniosek należy właściwie określić liczbę zatrudnienia w przedsiębiorstwie (liczba etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy FTE) wg stanu na moment składania wniosku o udzielenie grantu. Pod uwagę bierzemy tylko osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, zatrudnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę składającego wniosek udzielenie grantu.

W wyliczeniach nie uwzględniamy pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Należy wziąć pod uwagę również inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, które obejmują: 1) zasiłek chorobowy; 2) świadczenie rehabilitacyjne; 3) zasiłek wyrównawczy; 4) zasiłek macierzyński; 5) zasiłek opiekuńczy zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U.2020 poz. 870).

FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów. Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji. Osobą wliczaną do wskaźnika jest przedsiębiorca - osoba fizyczna lub wspólnik, niemający umowy o pracę o ile wykonuje pracę na rzecz firmy), w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy. W przypadku, gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia jej wartości w dół.

Jeśli w umowie o pracę nie napisano inaczej, pracownika obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy.

Oznacza on:

Ilość godzin pracy w ciągu dnia – 8,

Ilość godzin pracy w tygodniu – przeciętnie 40, jeśli tydzień jest pięciodniowy,

Okres rozliczeniowy – nieprzekraczający 4 miesięcy.

Pełny wymiar czasu pracy został określony w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

26. Co oznacza skrót FTE?

FTE - ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment). FTE oznacza jednostkę, według której współczynnik zaangażowania lub zdolności pracownika jest przeliczany na 100% zdolności, czyli jest to odpowiednik pełnych etatów.

W przypadku, gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia jej wartości w dół.

27. Jak obliczana jest wysokość wsparcia?

Kwota grantu na finansowanie kapitału obrotowego, o którą występuje przedsiębiorstwo jest obliczana wg następującego wzoru:

liczba miesięcy (maksymalnie 3) x stawka jednostkowa

stawka jednostkowa = 7 845,11 zł x √FTE

FTE - oznacza ekwiwalent pełnego czasu pracy (full time employment). Na potrzeby kalkulacji FTE należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy (jeśli właściciel jest pracownikiem firmy, jest uwzględniany w kalkulacji. Osobą wliczaną do wskaźnika jest przedsiębiorca - osoba fizyczna lub wspólnik, niemający umowy o pracę o ile wykonuje pracę na rzecz firmy), w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy, jak również samozatrudnionych, wg stanu na moment składania wniosku o udzielenie grantu, z zastrzeżeniem poniższych zapisów. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.

Ze względu na:

 • konieczność utrzymania przez okres objęty grantem liczby miejsc pracy będących podstawą do wyliczenia wysokości grantu ,
 • niepewną sytuację gospodarczą i ewentualne ryzyko konieczności redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

Przedsiębiorca ubiegając się o grant może zastosować wskaźnik FTE niższy niż rzeczywiste zatrudnienie w momencie składania wniosku o udzielenie grantu. Nieutrzymanie w danym miesiącu objętym grantem zatrudnienia na poziomie co najmniej równym współczynnikowi FTE, który zostanie zastosowany we wniosku oznacza konieczność zwrotu kwoty grantu przyznanej na dany miesiąc.

Współczynnik FTE podany we wniosku nie może być wyższy niż rzeczywiste zatrudnienie w przedsiębiorstwie określone na moment składania wniosku.

Minimalne wsparcie [samozatrudniony przez jeden miesiąc]: 1 x [7845,11 x √1] = 7845,11 zł

Maksymalne wsparcie [małe przedsiębiorstwo o maksymalnym zatrudnieniu przez trzy miesiące]:

3 x [7845,11 x √49] = 164 747,31 zł

UWAGA! W przypadku, gdy liczba etatów nie jest liczbą całkowitą należy dokonać zaokrąglenia jej wartości w dół.

28. Co to jest stawka jednostkowa?

Stawka jednostkowa oznacza uproszczoną metodę rozliczania określonej kategorii wydatków, gdzie całość lub część kosztów kwalifikowalnych jest obliczana na podstawie ujętych ilościowo czynności, nakładów, produktów lub rezultatów przemnożonych przez ustaloną stawkę jednostkową. W przypadku niniejszego naboru jest liczona jako koszt finansowania kapitału obrotowego przez 1 miesiąc kalendarzowy.

29. Czy wymagany jest wkład własny?

Nie. Dofinansowanie stanowi 100% grantu.

30. Czy pomoc jest wypłacana w kilku transzach, np. co miesiąc?

Nie. Pomoc udzielana jest jednorazowo i wypłacana w jednej transzy.

JAK WNIOSKOWAĆ?

31. Jak należy złożyć wniosek?

Proces złożenia wniosku składa się z kilku kolejnych po sobie etapów:

I etap: Wniosek o udzielenie grantu należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem specjalnie przygotowanej aplikacji dostępnej na stronie. Link do generatora wniosków znajdziesz w zakładce „Wniosek o udzielenie grantu”.

II etap: w terminie 2 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków pojawi się lista złożonych wniosków o udzielenie grantu w podziale na zakwalifikowane do oceny i rezerwowe. Sprawdź czy twój wniosek zakwalifikował się do oceny. Jeśli tak, to przejdź do etapu III.

III etap: Wydrukuj wcześniej wysłany za pośrednictwem aplikacji wniosek, w dwóch egzemplarzach, wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, w tym umową o dofinansowanie. Podpisz (Ty lub osoby upoważnione) wszystkie dokumenty w wymaganych miejscach i prześlij lub dostarcz osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 41 lub do Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 15A, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, w terminie 4 dni roboczych od opublikowania listy projektów zakwalifikowanych do oceny.

Pamiętaj! Liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data nadania przesyłki.

32. Kiedy wniosek jest złożony?

Data i czas wygenerowane przez Generator Wniosków”, są datą i czasem złożenia wniosku o udzielenie grantu, ale to dopiero pierwszy etap.

Kolejny etap, to wydrukowanie i podpisanie wcześniej złożonego w wersji elektronicznej wniosku wraz z dokumentami w dwóch egzemplarzach, i dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w terminie 4 dni roboczych od opublikowania listy wniosków, które zostały zakwalifikowane do oceny.

Pamiętaj! Liczy się termin wpływu do Urzędu a nie data nadania przesyłki.

33. Czy wniosek przesłany mailowo zostanie rozpatrzony?

Nie. Wniosek o udzielenie grantu należy wypełnić za pośrednictwem specjalnie przygotowanego generatora wniosków. Link do generatora wniosków znajdziesz w zakładce „Wniosek o udzielenie grantu”. Jak złożyć wniosek znajdziesz w pytaniach powyżej.

34. Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków o udzielenie grantów prowadzony będzie w terminie i czasie podanym w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru, które zostanie zamieszczone na stronie Grantodawcy.

35. Czy nabór będzie prowadzony w turach?

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym, czyli nie będzie kilku tur, a o przyznaniu dofinansowania zdecyduje kolejność złożenia wniosku. W przypadku bardzo dużego zainteresowania nabór wniosków zakończy się, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

36. Czy przyjmowanie wniosków może zakończyć się wcześniej?

Tak, gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

37. Ile wniosków można złożyć?

Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu.

38. Czy wcześniej będzie można przygotować wniosek?

Nie, właściwy wniosek będzie można wypełnić w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru. Przed ogłoszeniem naboru, na stronie www.wup.pl zostanie wskazany link do testowej wersji wniosku o udzielenie grantu, umożliwiającej zapoznanie się ze sposobem obsługi generatora wniosków. Dane wprowadzone do wersji testowej, wniosku w momencie uruchomienia naboru nie będą przenoszone automatyczne. Po uruchomieniu naboru konieczne będzie rozpoczęcie uzupełniania wniosku od początku.

39. Gdzie znaleźć dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku?

Wszystkie niezbędne dokumenty do przygotowania wniosku o grant znajdziesz w zakładce „Dokumenty do pobrania”

40. Czy będę mógł poprawić złożony wniosek?

Grantodawca dopuszcza możliwość jednokrotnego dokonania uzupełnienia dokumentu lub dokonania uzupełnienia na dokumencie papierowej wersji Wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, wyłącznie w następującym zakresie: podpis na Wniosku/Umowie, uzupełnienie brakującej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie nieczytelnie wydrukowanej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie brakującego pełnomocnictwa, błędnie wystawionego pełnomocnictwa, uzupełnienie złożonego Wniosku o brakującą Umowę, uzupełnienie o drugi egzemplarz Umowy lub Wniosku. Nie ma możliwości poprawienia wniosku w wersji elektronicznej.

41. Czy będę mógł poprawić oczywistą omyłkę pisarską?

Nie. Grantodawca, w przypadku identyfikacji oczywistych omyłek pisarskich podczas oceny Wniosku o udzielenie grantu, poprawia z urzędu oczywiste omyłki pisarskie niepowodujące istotnych zmian w treści ww. Wniosku, informując o tym Wnioskodawcę, którego Wniosek o udzielenie grantu został poprawiony, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej we Wniosku o udzielenie grantu.

42. Czy w przypadku awarii sprzętu lub przerwy w dostępie do sieci internetowej będę mógł złożyć wniosek w późniejszym terminie?

W sytuacji, gdy w czasie trwania naboru nastąpi awaria generatora wniosków leżąca po naszej stronie termin może zostać wydłużony. Oczywiście poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej. Jednak w przypadku gdy wystąpią inne okoliczności, które utrudnią lub uniemożliwią złożenie wniosku np. awaria sprzętu, przerwy w dostępie do sieci internetowej nieleżące po naszej stronie, termin nie zostanie wydłużony i nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia ani środki odwoławcze.

CO BĘDZIE DECYDOWAĆ O PRZYZNANIU GRANTU?

43. Czy o przyznaniu grantu decyduje tylko kolejność zgłoszeń?

Kolejność zgłoszeń nie jest jedynym kryterium decydującym o przyznanie grantu. Jest jednym z najważniejszych kryteriów decydujących o przyznaniu grantu, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. O przyznaniu grantu decydować będzie kilka czynników:

 • kolejność zgłoszeń;
 • dostępność środków;
 • kompletność i terminowość złożonych dokumentów;
 • pozytywny wynik oceny wniosku – tylko wnioski spełniające wszystkie wymogi mogą otrzymać wsparcie.

44. Jak ustalana jest kolejność w przypadku, gdy kilka wniosków wpłynie w tym samym czasie?

W przypadku zarejestrowania przez GW wpływu kilku Wniosków o udzielenie grantu w tym samym czasie, tj. w tym samym dniu i godzinie (dotyczy wniosków, które będą na ostatnim miejscu na liście wniosków zakwalifikowanych do oceny), o kolejności będą decydowały: wielkość spadku przychodów ze sprzedaży (wyższy spadek przychodów decyduje o pierwszeństwie), a następnie wielkość wskaźnika FTE (tj. wyższa liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, zadeklarowana we wniosku o udzielenie grantu).

45. Czy zdolność kredytowa stanowi warunek udzielenia wsparcia?

Nie. Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia wsparcia.

46. Czy jest wymagane zabezpieczenie projektu?

Jeżeli wnioskujesz o co najmniej 72 000 zł, musisz złożyć dodatkowo zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli wnioskowana kwota jest niższa, nie ma obowiązku składania żadnego zabezpieczenia projektu. Wniesienie zabezpieczenia następuje po podpisaniu umowy powierzenia grantu.

OTRZYMAŁEŚ PRZELEW I CO DALEJ?

47. Co powinienem zrobić, aby rozliczyć grant i nie zwracać środków?

Aby rozliczyć grant i nie zwracać otrzymanych środków MUSISZ:

 • utrzymać działalność co najmniej przez okres na jaki przyznano grant (czyli przez miesiąc, dwa lub trzy);
 • nadal posiadać stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • utrzymać zatrudnienie na poziomie jaki wskazałeś we wniosku (twoje FTE), w każdym z miesięcy, na który otrzymałeś grant;
 • złożyć w terminie sprawozdanie rozliczające grant – masz na to 10 dni od zakończenia okresu objętego grantem, tj. po jednym, dwóch lub trzech miesiącach.

48. Czy będę musiał zwrócić otrzymany grant i w jakiej proporcji, jeśli spadnie mi zatrudnienie w firmie w jednym miesiącu, przy założeniu, że otrzymałem grant na trzy miesiące?


Pamietaj! Aby nie zwracać grantu zawsze musisz utrzymać zatrudnienie na poziomie jaki wskazałeś we wniosku (twoje FTE), w każdym z miesięcy, na który otrzymałeś grant. Nieutrzymanie w danym miesiącu objętym grantem zatrudnienia na poziomie co najmniej równym współczynnikowi FTE, który zostanie zastosowany we wniosku, oznacza konieczność zwrotu kwoty grantu przyznanej na dany miesiąc.

UWAGA!

Jeśli masz obawy, co do utrzymania zatrudnienia na poziomie co najmniej równym współczynnikowi FTE, rekomendujemy już na etapie wnioskowania ten współczynnik obniżyć do bezpiecznego poziomu, tak aby nie ryzykować konieczności zwrotu grantu z danego miesiąca, jeśli poziom zatrudnienia spadnie poniżej deklarowanego.

49. Jak będzie weryfikowane utrzymanie zatrudnienia w przypadku samozatrudnionego?

W przypadku samozatrudnionych, kryterium uznaje się automatycznie za spełnione o ile zostało potwierdzone utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w poszczególnych miesiącach objętych grantem licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o udzielenie grantu.

50. Czy na koniec realizacji umowy muszę złożyć sprawozdanie?

Tak, każdy kto otrzymał grant jest zobowiązany złożyć sprawozdanie rozliczające grant. Masz na to 10 dni od zakończenia okresu objętego grantem, tj. po jednym, dwóch lub trzech miesiącach w zależności od tego na jaki okres wnioskowałeś o wsparcie.

51. W jaki sposób należy potwierdzić rozliczane wydatki?

Wydatki rozliczone za pomocą stawki jednostkowej są traktowane jako wydatki poniesione. Grantobiorca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych stawką jednostkową.

52. Czy trzeba w jakiś sposób informować o otrzymanym grancie?

Tak. W przypadku dofinansowań pochodzących ze środków Unii Europejskiej, tak i w przypadku grantów jednym z Twoich obowiązków jest poinformowanie społeczeństwa o otrzymanym wsparciu. Minimalne warunki, jakie musisz spełnić to zamieszczenie na swojej stronie internetowej (o ile taką posiadasz) krótkiej informacji o uczestniczeniu w projekcie i otrzymaniu wsparcia finansowego z UE lub zamieszczenie takiej informacji w formie plakatu w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku swojej siedziby. Zasady prowadzenia działań informacyjno—promocyjnych znajdziesz w linku zaś przykład plakatu w dokumentach do pobrania.

53. Jak długo musi wisieć plakat?

Plakat należy zamieścić nie później niż miesiąc od uzyskania grantu i nie można go zdjąć wcześniej niż po upływie:

3 miesięcy licząc od daty zamieszczenia plakatu, jeśli wnioskujesz o wsparcie przez 3 miesiące,

2 miesięcy licząc od daty zamieszczenia plakatu, jeśli wnioskujesz o wsparcie przez 2 miesiące,

1 miesiąca licząc od daty zamieszczenia plakatu, jeśli wnioskujesz o wsparcie przez 1 miesiąc.

54. W jaki sposób udokumentować wykonanie działań informacyjnych?

Rekomendujemy:
a) w przypadku zamieszczenia informacji na stronie internetowej wykonanie zrzutu ekranu;
b) w przypadku umieszczenia plakatu zrobienie i zachowanie w dokumentacji co najmniej 2 zdjęć plakatu:

 • jedno z bliższej perspektywy, aby było dobrze widać zamieszczone na nim informacje;
 • drugie z dalszej perspektywy, aby było widać, że plakat jest zamieszczony w dobrze widocznym i ogólnodostępnym miejscu.

55. Czy można zawiesić czarno-biały plakat?

Tylko w wyjątkowych okolicznościach, spowodowanych niemożliwością wydrukowania kolorowego plakatu ze wzglądu na ograniczenia spowodowane COVID-19. Co do zasady plakat oraz wszystkie oznaczenia (logo Funduszy Europejskich, Barwy RP, logo Pomorza Zachodniego oraz Flaga UE) powinny być w pełnym kolorze.

56. Czy firma może spodziewać się kontroli?

Tak, może się zdarzyć, że zostaniesz wylosowany do próby i będziesz musiał poddać się kontroli. Poinformujemy cię o tym na co najmniej 3 dni robocze przed terminem jej rozpoczęcia. W trakcie kontroli będziesz musiał pokazać nam dokumenty na podstawie których złożyłeś wniosek, takie jak np. dokumenty źródłowe, na podstawie których podałeś przychody czy zanonimizowane deklaracje ZUS (RCA) z kodem ubezpieczenia 0110 wraz z potwierdzeniem ich złożenia. Zweryfikujemy także zadeklarowany status (na podstawie dostępnych rejestrów). Jeżeli będziemy mieli jakieś wątpliwości, to poprosimy Cię o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

57. Czy muszę poddać się kontroli?

Tak, jesteś zobowiązany poddać się kontroli dokonywanej przez Grantodawcę oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości dokumentów, na podstawie których złożyłeś wniosek o udzielenie grantu, a także w zakresie prawidłowości realizacji umowy powierzenia grantu.

UWAGA!

Grantobiorca zapewnia podmiotom kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy powierzenia grantu. Podczas kontroli musisz zapewnić dostęp osoby upoważnionej do udzielania wyjaśnień na temat przebiegu realizacji umowy o powierzeniu grantu.

PAMIĘTAJ!

Jeśli będziesz miał kontrolę ze strony innych podmiotów uprawnionych do kontrolowania projektu grantowego, to jesteś zobowiązany do przekazywania Grantodawcy wyników z przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji umowy powierzenia grantu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu stwierdzającego ustalenia kontroli.

58. Czy z przeprowadzonej kontroli otrzymam jakiś raport?

Tak, po każdej przeprowadzonej kontroli otrzymasz informację pokontrolną. Po zakończeniu kontroli i złożeniu przez Grantobiorcę niezbędnych dokumentów, i wyjaśnień (jeśli będą wymagane) w terminie do 14 dni roboczych sporządzona zostanie informacja pokontrolna, która po podpisaniu będzie przekazana Grantobiorcy. Grantobiorca w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji pokontrolnej będzie miał możliwość wniesienia zastrzeżeń, które zostaną rozpatrzone przez Grantodawcę, a o wyniku ich rozpatrzenia Grantodawca poinformuje Grantobiorcę w terminie 14 dni roboczych. Ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie należy do Grantodawcy.

WYKLUCZENIA

59. Czy firma, która zajmuje się sprzedażą wyrobów tytoniowych i e-papierosów może ubiegać się o wsparcie?

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie mogą być przeznaczone na wsparcie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, które należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi takiej działalności, może się ubiegać o wsparcie.

60. Czy prowadzenie pubu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu podlega wykluczeniu i dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o dofinansowanie? Czy sprzedaż alkoholu wyklucza mnie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, pomimo świadczenia innych usług, np. organizacji imprez muzycznych i kulturalnych?

Wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi takiej działalności, może się ubiegać o wsparcie.

61. Czy agenci ubezpieczeniowi/brokerzy i prowadzący franczyzy placówek bankowych są wykluczeni z możliwości ubiegania się o grant?

Działalność instytucji finansowych, bankowych oraz sektora kas spółdzielczych będzie wykluczona ze wsparcia. Ostateczne regulacje będą określone w dokumentacji konkursowej, która pojawi się w momencie ogłoszenia naboru wniosków.

62. Czy możliwe jest korzystanie z grantu, jeśli wiodącym kodem działalności gospodarczej jest 64 99 (działalność finansowa), ale prowadzona jest również działalność organizatora turystyki i grant będzie wykorzystywany tylko na tę odnogę działalności gospodarczej?

Należy wziąć pod uwagę przeważający kod PKD przedsiębiorstwa. Jeśli działalność prowadzona pod kodem PKD 64 99 będzie wykluczona, to nie będą mogli Państwo złożyć wniosku o grant.

63. Czy rolnik, który jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jest wykluczony z otrzymania wsparcia?

Nie, rolnik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą nie jest wykluczony z ubiegania się o wsparcie, o ile wsparcie nie będzie dotyczyło sektora produkcji podstawowej produktów rolnych oraz działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

64. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę (pracująca na etat) może ubiegać się o dofinansowanie? Czy nie jest w tym przypadku wykluczona ze wsparcia?

Osoba w powyższej sytuacji nie jest wykluczona z możliwości ubiegania się o wsparcie.

65. Czy osoba skazana prawomocnym wyrokiem za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu jest wykluczona z ubiegania się o grant?

Osoba taka nie będzie wykluczona z ubiegania się o grant. Wykluczona jest osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

66. Czy w przypadku gdy przeciwko członkowi rady nadzorczej przedsiębiorstwa toczy się postępowanie karne w sprawie spowodowania kolizji i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu, to firma może zostać z tego powodu wykluczona z otrzymania grantu?

Wykluczeni z ubiegania jest przedsiębiorca, którego członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. W związku z powyższym, jeżeli żadnego z członków rady nadzorczej nie skazano prawomocnym wyrokiem za jedno z ww. przestępstw, firma nie jest wykluczona z ubiegania się o grant.

67. Czy możliwe jest korzystanie z grantu, jeśli przychód w przedsiębiorstwie w wymaganym okresie (marzec-maj) spadł ponad 50% w stosunku do trzech miesięcy roku ubiegłego tj. październik-grudzień 2019 (uruchomienie firmy 20.09.2019)?

Firmy, które nie są w stanie wykazać spadku przychodów po 29.02.2020 r. w okresie trzech miesięcy następujących po sobie w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego tj. 2019 są wykluczone z ubiegania się o grant.

68. Czy jeżeli prowadzę wypożyczalnie płyt DVD/Blu-Ray i w swojej ofercie posiadam m.in. filmy „dla dorosłych”, to czy jestem wykluczony z ubieganie się o grant?

Produkcję lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych (jedno z wykluczeń) należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy treści do obrotu. Zatem jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi takiej działalności, może ubiegać się o wsparcie.

69.  Czy jeżeli spółka akcyjna otrzymała sądowy zakaz korzystania ze wsparcia ze środków publicznych, ale to było w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), to czy w obecnej perspektywie może się o nie ubiegać?

Podmiot zbiorowy (w tym spółka akcyjna), wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, nie może ubiegać się o dofinansowanie, bez względu na perspektywę finansową, w której zakaz został orzeczony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której upłynął orzeczony termin zakazu.

70.  Czy jako doradca finansowy mogę ubiegać się o grant?

Tak, doradca finansowy nie podlega pod wykluczenie związane z prowadzeniem działalności jako instytucja finansowa, bankowa oraz z sektora kas spółdzielczych.

71.  Czy jeżeli prowadzę zakład bukmacherski, jako działalność franczyzowa, to mogę ubiegać się o grant. W związku z pandemią, prawie wszystkie rozgrywki sportowe na całym świecie zostały wstrzymane, a moje przychody spadły o ponad 90%.

Nie, jednym z rodzajów przedsiębiorstw wykluczonych z możliwości ubiegania się o grant są przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych.

72.    Czy firma prowadząca osiedlową pizzerie, w której prowadzona jest jednocześnie sprzedaż papierosów, jest wykluczona z możliwości ubiegania się o grant?

Wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych należy definiować jako przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy towarów do obrotu. Zatem, jeżeli przedsiębiorstwo nie prowadzi takiej działalności, może się ubiegać o wsparcie.

73.    Czy posiadając status średniego przedsiębiorstwa mogę ubiegać się o przyznanie grantu w ramach tego naboru?

O udzielenie grantu starać się mogą jedynie mikro, w tym samozatrudnieni i małe przedsiębiorstwa.

POMOC PUBLICZNA

74.  Czy wszystkie formy wsparcia otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej zaliczamy do pomocy publicznej? Które z nich muszę wykazać w części C3 wniosku o udzielenie grantu?

         Nie wszystkie formy wsparcia otrzymane w ramach pomocy rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 zaliczamy do pomocy publicznej. Do pomocy publicznej zaliczamy pomoc przyznaną na podstawie Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy. W związku z tym, każda            taka pomoc publiczna powinna być wykazana w części C3 wniosku o udzielenie grantu. Proszę sprawdzić na Liście instrumentów pomocowych związanych z Covid-19 (dostępnej również w dokumentach do pobrania), które z form wsparcia przyznawane są  w ramach Tymczasowych ram. Jeżeli dana pomoc         wykazana jest w tej sekcji, bez względu na jej numer, należy pomoc taką wpisać do wniosku.

75.   Czy do wniosku w części C3 należy wpisać pomoc przyznaną przedsiębiorcom na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

       Nie, w tym miejscu nie należy ujmować tych pomocy. W części C3 wniosku należy wpisać informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej. W związku z tym nie należy tam wykazywać uzyskanego przez przedsiębiorcę wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej.
       W przypadku :

     -  wsparcia dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz    wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

    − dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art. 15ga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z                 zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),

    − świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o                           szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

      Mamy do czynienia z innymi instrumentami wsparcia, które  nie stanowią pomocy publicznej.

76.  W jaki sposób określić rodzaj i formę otrzymanej pomocy w przypadku zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. Żadna z wymienionych tam propozycji nie sugeruje odpowiedzi.

       W tym  przypadku należy wybrać z listy "zwolnienie ze składek ZUS".

77. Czy do wniosku w części C3 należy wpisać pomoc przyznaną przedsiębiorcom na świadczenia postojowe wypłacane przez ZUS?

      Nie, w tym miejscu nie należy ujmować tej pomocy. W części C3 wniosku należy wpisać informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej, a świadczenia postojowego wypłacane przez ZUS ze środków Funduszy Pracy (art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) jest innym instrumentem wsparcia i nie stanowi pomocy publicznej.

POZOSTAŁE PYTANIA

78.    Gdzie szukać wsparcia na kapitał obrotowy dla mikro firmy jeśli nie jestem z województwa zachodniopomorskiego?

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw może być realizowane w poszczególnych województwach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Decyzje o uruchomieniu naboru podejmowane są przez marszałków poszczególnych województw. Zachęcamy do weryfikacji, czy w Państwa województwie uruchomione zostało wsparcie na kapitał obrotowy. Informacji w tym zakresie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których dane kontaktowe znajdują się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

79. Czy środki finansowe otrzymane w ramach grantu z Zachodniopomorskiego Pakietu Grantowego stanowią przychód dla firmy i należy od nich odprowadzić podatek, czy są z niego zwolnione?

Środki finansowe przeznaczone na alokacje projektu Zachodniopomorski Pakiet Grantowy pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ). Oznacza to, że środki otrzymane przez Grantobiorców, zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, stanowią środki, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 i pkt 53 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) wolne od podatku są 52) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców; 53) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Analogiczne zapisy jak ustawa CIT w tym zakresie zawiera Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137, tj. 136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców; 137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z uwagi na fakt, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nie jest organem właściwym do zajmowania stanowiska w tej kwestii, Grantobiorca w celu uzyskania pewności powinien wystąpić do właściwych organów o wydanie w jego indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie określonym w art. 14 b i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).