Wyniki naboru wniosków rezerwowych do projektu “Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Informujemy, iż w dniu 27 listopada 2020 r. została zakończona ocena Wniosków rezerwowych o udzielenie grantu złożonych do projektu „ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19.

Zgodnie z § 6 ust. 14 Regulaminu udzielania grantów na stronie www.wup.pl w zakładce Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w sekcji Wyniki https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/wyniki-granty/ została zamieszczona Lista rankingowa Wniosków rezerwowych o udzielenie grantu w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, która stanowi jednocześnie formę poinformowania Grantobiorców o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu, do udzielenia grantu w ramach projektu.

Jeżeli Grantobiorca nie wykazał we wniosku otrzymanej pomocy publicznej, która widnieje w rejestrze SUDOP wniosek został uznany za niepoprawny i odrzucony za niezgodność danych ze stanem faktycznym. W tym zakresie nie można poprawić, ani uzupełnić dokumentów.

Informujemy również, iż zgodnie z w/w Regulaminem  § 6 ust. 6 Grantodawca dopuszcza możliwość jednokrotnego dokonania uzupełnienia dokumentu lub dokonania uzupełnienia na dokumencie papierowej wersji Wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, wyłącznie w zakresie:

 • podpis na Wniosku/Umowie,
 • uzupełnienie brakującej strony Wniosku/Umowy,
 • uzupełnienie nieczytelnie wydrukowanej strony Wniosku/Umowy,
 • uzupełnienie brakującego pełnomocnictwa,
 • błędnie wystawionego pełnomocnictwa,
 • uzupełnienie złożonego Wniosku o brakującą Umowę,
 • uzupełnienie o drugi egzemplarz Umowy.

UWAGA!!!

Zamieszczona Lista rankingowa może ulec zmianie!!!

Zgodnie z § 4 ust. 5 w/w Regulaminu oraz mając na uwadze, że dane w systemie SUDOP są zamieszczane z opóźnieniem, weryfikacja pomocy publicznej zostanie dokonana także na etapie podpisania Umowy o powierzenie grantu.

Z Grantobiorcami, u których zostanie stwierdzona rozbieżność pomiędzy zapisami we wniosku a systemem SUDOP, umowa nie zostanie podpisana.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem przekazania Grantobiorcy dofinansowania jest zawarcie Umowy o powierzenie grantu i złożenie zabezpieczenia jej prawidłowej realizacji.

 1. Przed zawarciem Umowy o powierzenie grantu Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Grantodawcę o wszelkich zmianach w oświadczeniach i dokumentacji, mających wpływ na jej zawarcie.
 2. Grantobiorca, u którego wartość wsparcia wynosi 72 000 PLN i powyżej, zobowiązany jest w terminie 4 dni roboczych po dniu podpisania umowy, do złożenia w punkcie podawczym Grantodawcy mieszczącym się przy ul. A. Mickiewicza 41 w Szczecinie, prawidłowo wystawionego zabezpieczenia realizacji umowy, tj. weksla wraz z deklaracją wekslową.
 3. Po zawarciu Umowy Grantodawca wyśle informację o terminie złożenia ww. zabezpieczenia, na adres poczty elektronicznej Grantobiorcy. Niedostarczenie wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie, skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. Pozostali Grantobiorcy, którzy złożyli poprawnie wypełnione umowy, a wnioskowana kwota wsparcia nie przekracza 72.000 PLN, otrzymają wypłatę środków niezwłocznie po podpisaniu umowy przez Grantodawcę.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pytania lub wątpliwości należy kierować na adres: zpg@wup.pl