SPRAWOZDANIE ROZLICZAJĄCE GRANT w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy przypomina, że w celu rozliczenia otrzymanego grantu, zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu udzielania grantów w ramach Projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, każdy Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia Sprawozdania rozliczającego grant (link), które powinno wpłynąć w terminie 10 dni od zakończenia okresu objętego grantem (niezależnie od terminu podpisania umowy i otrzymania środków finansowych). Grantobiorcy, którzy we wnioskuo powierzenie grantu wskazali 3-miesięczny okres objęcia wsparciem, zobowiązani są do realizacji wskaźników wskazanych we wniosku (tj. utrzymania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub jej siedziby na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz utrzymania poziomu zatrudnienia) przez miesiące: wrzesień, październik, listopad 2020 r.

Sprawozdanie można dostarczyć osobiście (wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu) lub przesłać na jeden ze wskazanych adresów: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub filia WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, w godzinach od 7:30 do 15:30 najpóźniej w terminie do 10 grudnia 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Otrzymany grant należy przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego (ze względu na specyfikę działań każdego przedsiębiorcy, projekt nie określa zamkniętego katalogu kosztów), czyli na bieżącą działalność firmy, przy czym poniesione wydatki nie mogą być już finansowane z innych środków publicznych. Wydatki rozliczone są za pomocą stawki jednostkowej (to znaczy, że są traktowane jako wydatki już poniesione i nie muszą zostać faktycznie wydatkowane do czasu złożenia sprawozdania). Zgodnie z zgodnie z § 5 ust. 6 ww. Regulaminu, podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być kwalifikowalnym wydatkiem w ramach przyznanego grantu, wyłącznie wówczas, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawa krajowego.

Realizator przypomina również, iż wsparcie grantowe jest pomocą publiczną, otrzymaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773, program pomocowy SA.57015 (2020/N)).