Komunikat dotyczący pomocy publicznej wykazanych we wnioskach o udzielenie grantów złożonych w ramach projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

Dodano przez: Katarzyna Dmochowska

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przypomina, że Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu udzielania grantów w ramach ww. projektu dopuszcza możliwość jednokrotnego dokonania uzupełnienia dokumentu lub dokonania uzupełnienia na dokumencie papierowej wersji Wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, wyłącznie w zakresie: podpis na Wniosku/Umowie, uzupełnienie brakującej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie nieczytelnie wydrukowanej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie brakującego pełnomocnictwa, błędnie wystawionego pełnomocnictwa, uzupełnienie złożonego Wniosku o brakującą Umowę, uzupełnienie o drugi egzemplarz Umowy.

Nie ma możliwości uzupełniania i poprawiania dokumentów w zakresie dotyczącym otrzymanej pomocy publicznej (część C3 wniosku).

W związku faktem, że informacje o pomocy publicznej znajdujące się w systemie SUDOP nie są uzupełniane automatycznie i następuje to z pewnym opóźnieniem (dotyczy to zwłaszcza danych z ZUS), uzyskana przez Grantobiorcę pomoc publiczna, weryfikowana będzie w tym zakresie na kilku etapach: oceny wniosków, podpisywania Umowy o powierzenie grantu i  po jej zatwierdzeniu.

Zgodnie z § 8 ust. 3  pkt 2 ww. Regulaminu, Grantobiorca zobowiązany będzie do zwrotu całości wypłaconych środków, jeżeli złożył podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu na etapie ubiegania się o grant (dotyczy w szczególności zakresu już otrzymanej pomocy publicznej).