Komunikat dotyczący listy złożonych wniosków o udzielenie grantów do projektu „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” zakwalifikowanych do oceny oraz listy rezerwowej

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie www.wup.pl w zakładce Zachodniopomorski Pakiet Grantowy w sekcji Wyniki  https://www.wup.pl/pl/projekty_wlasne_wup/granty-dla-przedsiebiorcow-wup1/wyniki-granty/ została zamieszczona Lista złożonych Wniosków o udzielenie grantu w podziale na wnioski zakwalifikowane do oceny i wnioski rezerwowe.

 

Zgodnie z § 5 ust. 11 Regulaminu udzielania grantów w ramach ww. projektu

Grantobiorca, którego Wniosek o udzielenie grantu został zakwalifikowany do oceny,

zobowiązany jest

W TERMINIE 4 DNI ROBOCZYCH od publikacji listy

tj. DO 25 SIERPNIA 2020 r. do godziny 15.30

(decyduje data wpływu do WUP !!!)

 

dostarczyć wydrukowane i podpisane przez osobę/y  upoważnioną/e do podejmowania decyzji w imieniu Grantobiorcy:

1. Dwa egzemplarze papierowej wersji złożonego Wniosku o udzielenie grantu.
2. Dwa egzemplarze Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
3. Dwa egzemplarze umowy.
4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ww. dokumenty (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy umieścić  w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” i dostarczyć osobiście (wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do urzędu) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin lub do filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą/kurierem na jeden z wyżej wskazanych adresów.

Niedostarczenie przez Grantobiorcę  ww. dokumentów w terminie wskazanym powyżej skutkuje skreśleniem Wniosku o udzielenie grantu z listy zakwalifikowanych do oceny!!!

O konieczności złożenia dokumentów przez Grantobiorców znajdujących się na liście rezerwowej, Grantodawca poinformuje mailowo na adres poczty elektronicznej wskazanej we wniosku o udzielenie grantu.

Jednocześnie informujemy, że Grantodawca dopuszcza możliwość jednokrotnego dokonania uzupełnienia dokumentu lub dokonania uzupełnienia na dokumencie papierowej wersji Wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, wyłącznie w zakresie: podpis na Wniosku/Umowie, uzupełnienie brakującej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie nieczytelnie wydrukowanej strony Wniosku/Umowy, uzupełnienie brakującego pełnomocnictwa, błędnie wystawionego pełnomocnictwa, uzupełnienie złożonego Wniosku o brakującą Umowę, uzupełnienie o drugi egzemplarz Umowy.

Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów w zakresie dotyczącym pomocy publicznej (część C3 wniosku).

 

Uzyskana przez Grantobiorcę  pomoc publiczna, weryfikowana będzie na etapie oceny i kontroli. Jeżeli, zgodnie  z Regulaminem udzielania grantów, „Grantobiorca złożył podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu na etapie ubiegania się o grant” (np. w zakresie już otrzymanej pomocy publicznej) zobowiązany będzie do zwrotu całości wypłaconych środków.