Podpisano umowy ze wszystkimi Partnerami

Dodano przez: Agnieszka Markiewicz

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podpisał umowy ze wszystkimi Partnerami projektu pilotażowego Aktywny Rodzic.

Projekt pilotażowy pn. Aktywny Rodzic realizowany jest w ramach naboru na projekty pilotażowe ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”.

Jego adresatem są osoby bezrobotne (kobiety i mężczyźni), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do 5 roku życia. Pilotaż zakłada dostosowanie do zasad rynkowych i wdrożenie narzędzia w postaci refundacji poniesionych przez Uczestnika projektu kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 5 lat w: przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. do 12 refundacji) względem konkretnego dziecka, licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 5 rok życia.

Uczestnicy projektu uzyskają prawo do refundacji faktycznie poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w danym miesiącu w wysokości do 1200 zł (jednak nie więcej niż wynosi oplata w placówce), pod warunkiem podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

Dzięki oferowanemu wsparciu finansowemu, Realizator zaplanował doprowadzenie do zatrudnienia (oraz jego utrzymania) 136 osób bezrobotnych z terenu 9 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj. białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, szczecineckiego, świdwińskiego, Miasta Szczecin.

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Planuje się objąć wsparciem łącznie 136 osób z 9 powiatów województwa zachodniopomorskiego tj.:
białogardzkiego (10 uczestników),
gryfickiego (10 uczestników),
kamieńskiego (11 uczestników),
łobeskiego (15 uczestników),
myśliborskiego (10 uczestników),
polickiego (10 uczestników),
szczecineckiego (20 uczestników),
świdwińskiego (10 uczestników),
Miasto Szczecin (40 uczestników).

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronach internetowych Partnerów.