Projekt ZACHODNIOPOMORSKIE TALENTY - REGIONALNY SYSTEM STYPENDIALNY

„Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV edycja"

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL 2007-2013

Cel projektu

Objęcie wsparciem stypendialnym 246 szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia w regionie. Projekt ma charakter systemowy i skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu przyznawane będą stypendia uczniom szczególnie uzdolnionym, zwłaszcza w kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Stypendia mają charakter motywacyjny i wypłacane będą w systemie miesięcznym, w wysokości nie wyższej niż 600,00 zł. Okres wsparcia obejmuje cały rok szkolny. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą uczniowie pełnoletni. W przypadku ucznia niepełnoletniego, wniosek przedkłada rodzic lub opiekun prawny. W projekt zaangażowani zostaną również opiekunowie stypendystów - nauczyciele i wychowawcy.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o następujące kryteria:

 • średnia ocen,
 • status materialny,
 • indywidualny plan rozwoju ucznia, który monitorowany będzie przez cały rok szkolny,
 • miejsce zameldowania (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz miejskich do 25 tys. mieszkańców).

Działaniem wzmacniającym potencjał uzdolnionej młodzieży w kontekście określania swoich celów edukacyjno - zawodowych będą warsztaty doradcze „Ster na cel", prowadzone przez doświadczonych doradców zawodowych. Celem warsztatów będzie pomoc w ukierunkowaniu i wskazaniu uczniom możliwości wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. Uczestnikami warsztatów będą uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz I klas szkół średnich, wykazujący się wysokimi wynikami w nauce, pochodzący z terenów wiejskich lub o niskim statusie materialnym. Docelowo wsparciem objętych zostanie 40 stypendystów projektu a udział rodziców/opiekunów prawnych pozwoli  na zrozumienie roli doradztwa w rozwoju zawodowym ich dzieci. Warsztaty prowadzone będą weekendowo w formie wyjazdowej, a terminy zajęć dostosowane zostaną do organizacji roku szkolnego. Warsztaty organizowane będą dla grup 10 osobowych + 10 opiekunów, dwa razy w roku szkolnym. Dla uczestników zapewniony zostanie bezpłatny
dojazd i nocleg.

Uczestnicy projektu

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w których edukacja zakończona jest egzaminem maturalnym) - z wyłączeniem szkół dla dorosłych - łącznie 246 osób.

Czas trwania projektu

Od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2015 r.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć w celu weryfikacji danych zamieszczonych we wniosku oraz załączniku nr 3:

 • zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności),
 • świadectwo szkolne za poprzedni rok nauki (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tej czynności pracownika szkoły),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach poszczególnych członków rodziny za rok 2013, bądź w przypadku rolników zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości odprowadzonych składek,

oraz (dotyczy osób, które takie dochody uzyskują):

 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej  o wysokości uzyskanych świadczeń rodzinnych w roku 2013 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności),
 • decyzja o wysokości alimentów otrzymywanych w roku 2013 na dziecko (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności)

a także (w przypadku posiadania):

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności),
 • dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w olimpiadach/konkursach (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, na każdej stronie, przez pracownika urzędu upoważnionego do tego rodzaju czynności).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem zawierającym imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz z dopiskiem „Zachodniopomorskie talenty - wniosek o stypendium" w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, do 22 września 2014 r., do godz.15.30.

UWAGA !!!

DECYDUJE DATA WPŁYWU DOKUMENTÓW DO URZĘDU