Projekt INWESTYCJA W WIEDZĘ MOTOREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE – III EDYCJA

 

 

 

"Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności
w regionie - III edycja"
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizowany
w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
PO KL 2007-2013.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przepływu wiedzy i powiązań B+R z przedsiębiorcami oraz promocja innowacyjności w regionie poprzez poprawę warunków prowadzenia prac badawczych oraz wsparcie towarzyszące dla 90 doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych
i technologicznych (SMT), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2011-2020.

Działania prowadzone w ramach projektu

Wsparcie oferowane doktorantom to:

 • stypendia w wysokości do 25 tys. zł, przyznawane na okres maksymalnie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 • szkolenia związane z budowaniem poczucia własnej wartości oraz retoryki i wystąpień publicznych;
 • spotkania networkingowe, mające formę moderowanej dyskusji na temat innowacyjności, ochrony własności intelektualnej, transferu technologii i pozyskiwania funduszy na badania;
 • wydanie publikacji, przedstawiającej założenia prac doktorskich.

Uczestnicy projektu 90 osób

Nabór prowadzony będzie jednocześnie dla dwóch grup doktorantów:

 • mają otwarty przewód doktorski i deklarują uzyskanie stopnia doktora w okresie realizacji projektu;
 • otworzą przewód doktorski w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy.

Do ubiegania się o stypendium, uprawnione są osoby, spełniające jednocześnie następujące kryteria:

 • są uczestnikami co najmniej drugiego roku stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich
  (studiów trzeciego stopnia) na uczelniach woj. zachodniopomorskiego oraz inne osoby, których przewód doktorski został wszczęty w uczelniach na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 • kształcą się w kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT), zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020;
 • są obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

O stypendium nie mogą się ubiegać:

 • osoby, które otrzymały stypendium doktoranckie w jednej z dwóch poprzednich edycji projektu;
 • doktoranci prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie, w której realizują swoją pracę doktorską.

Czas trwania projektu
Od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Stypendia przyznawane są w jednej edycji konkursowej.

 

Nabór zakończony
 

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o stypendium:
Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium (Zał. nr 1 do Regulaminu)
wraz z załącznikami:

1. Lista dziedzin i specjalności naukowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu);
2. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta
    lub ksero uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego;
3. Oświadczenie o działalności gospodarczej (Załącznik nr 3 do Regulaminu);
4. Potwierdzone zgłoszenia patentowe (jeśli istnieją).

Płyta CD zawierająca wniosek doktoranta o przyznanie stypendium
wraz z załącznikiem nr 2 do Regulaminu „Lista dziedzin i specjalności naukowych”
(wypełnione elektronicznie - plik MS Word)


Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie stypendium określa
§ 3 pkt. 7 Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla doktorantów

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w dwóch miejscach:

 • Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
  lub
 • Sekretariat Filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15A, 75-846 Koszalin

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem: Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – III edycja” Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Na kopercie należy umieścić również imię i nazwisko i adres doktoranta.
UWAGA !!! DECYDUJE DATA WPŁYWU DO URZĘDU


(AŁ)
Projekt „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - III edycja" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i Budżetu Państwa Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013