Projekt PIRAMIDA KOMPETENCJI - II EDYCJA

 

„Piramida kompetencji - II edycja"

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, PO KL 2007-2013

Cel projektu

Podwyższenie jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim do końca 2014 roku.

Działania prowadzone w ramach projektu:

  • organizacja szkoleń skierowanych do pracowników PSZ, przy uwzględnieniu posiadanych kwalifikacji, wykształcenia, a także rodzaju realizowanych zadań i zajmowanego stanowiska;
  • finansowanie etatów pracowników PSZ wykonujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy;
  • wsparcie funkcjonowania działającego w ramach WUP Centrum Metodycznego, do którego obowiązku należy pomoc metodyczna świadczona dla pracowników PSZ w zakresie usług rynku pracy;
  • organizacja spotkań informacyjnych dla pracowników PSZ, celem doskonalenia metod i narzędzi pracy, podnoszenia zakresu i dostępności usług dotyczących poradnictwa i pośrednictwa pracy oraz wsparcia w ujednolicaniu standardów tych usług;
  • wyposażenie wszystkich Urzędów w zintegrowane narzędzia elektroniczne wspomagające budowanie przestrzeni analityczno - badawczej dot. rynku pracy w regionie, wzmacniające system monitorowania i weryfikację efektywności podejmowanych przez PSZ działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz pozwalające na efektywny dobór kandydatów do pracy.

Uczestnicy projektu

Pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa zachodniopomorskiego, którzy realizują zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym również kadra zarządzająca.

Czas trwania projektu

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel./fax 91 42 56 168