„Najlepszy w zawodzie” – projekt pilotażowy

                                                        

„Najlepszy w zawodzie” – projekt pilotażowy

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Od stycznia 2014 roku Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w partnerstwie z 14 samorządami powiatowymi województwa zachodniopomorskiego (choszczeńskim, drawskim, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, Gminą/m. Koszalin, łobeskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, Gminą/m. Szczecin, szczecineckim, świdwińskim, wałeckim) realizuje projekt „Najlepszy w zawodzie”.

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, a także zwiększenie jego atrakcyjności poprzez powiązanie szkolnictwa zawodowego z lokalnym rynkiem pracy.

Działania prowadzone w ramach projektu

W ramach projektu zostaną wypracowane programy rozwojowe szkół i placówek, prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące:

  1. efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego, służące wypracowaniu kompleksowego programu wsparcia uczniów szkół zawodowych, m.in. poprzez zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach, świadczących doradztwo indywidualne i grupowe dla wszystkich uczestników projektu;
  2. opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa;
  3. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT (techniki użytkowania programów graficznych, nowoczesne techniki montażu sieci), języków obcych (j. niemiecki, j. angielski), przedsiębiorczości (zakładanie własnej firmy);
  4. udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach uzupełniających kwalifikacje zdobyte w szkole;
  5. współpracę szkół i/lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe) oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu;
  6. wyjazdy zawodoznawcze;
  7. wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Dodatkowym atutem projektu jest wdrożenie do szkół zawodowych modelu doradztwa edukacyjno - zawodowego, który zapewni młodzieży, jak najlepsze przygotowanie do podjęcia świadomej decyzji
o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu.

Grupa docelowa projektu

Adresatami wsparcia jest 3070 uczniów szkół, z 53 szkół zawodowych i techników, posiadających kierunki kształcenia zgodne z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (w tym około 95 niepełnosprawnych uczniów, szkół przysposabiających do pracy) oraz kadra pedagogiczna tych szkół.

Czas realizacji projektu:

od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Wykaz szkół biorących udział w projekcie