Centrum Metodyczne

Centrum Metodyczne

W 2008 roku w ramach realizacji projektu „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” powołano Centrum Metodyczne, którego działanie kontynuowane było w ramach projektu „Piramida kompetencji” oraz „Piramida kompetencji – II edycja”. Obecnie od 01 kwietnia 2013 r. funkcjonuje Zespół Centrum Metodyczne w strukturze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w Wydziale Projektów Własnych.

Celem Centrum Metodycznego jest rozwój i wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i innych pracowników świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy poprzez prowadzenie działalności metodycznej.

Działania Centrum Metodycznego:

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy z zakresu usług rynku pracy,
  • tworzenie zaplecza metodycznego dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia,
  • organizowanie spotkań pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z województwa, zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, w celu wymiany doświadczeń,
  • przygotowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, metod i narzędzi z zakresu usług rynku pracy,
  • współpraca z instytucjami i partnerami rynku pracy w regionie, w zakresie realizowanych przez Centrum Metodyczne zadań.