Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - Spotkanie informacyjne

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniu 6 listopada 2017 r. w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich (Konkurs nr: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17). Spotkanie skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem wydarzenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i  kompleksowej realizacji działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, wspieraniu  przedsięwzięć polegających m.in. na przebudowie lub adaptacji zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami, jak również zagospodarowaniu lub zmianie zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

O ważnych aspektach ogłoszonego konkursu informowali pracownicy Wydziału Zarządzania Strategicznego i  Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zwracając szczególną uwagę na pytania dotyczące formuły „zaprojektuj i wybuduj”, jako uproszczonej formy aplikowania, gdzie wymagany jest tylko program funkcjonalno-użytkowy, który obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Jednocześnie przedstawione zostały zasady przyznania dodatkowej punktacji dla projektów, które są komplementarne z przedsięwzięciami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, które swoim zasięgiem obejmują  obszar  rewitalizacji.

Każdy lokalny program rewitalizacji musi uwzględniać zatem projekty z EFS. Z tego względu w trakcie trwania spotkania do dyspozycji uczestników byli pracownicy Biura Informacji i Promocji EFS z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, którzy udzielali konsultacji indywidualnych i informowali o różnych naborach  planowanych na przyszły rok, w tym ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Załącznik: Konkurs - Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich - prezentacja