Działanie 6.6 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6.
 

Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18
 

Informacje do ogłoszenia o naborze

Wstępna informacja o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do  lat 3

 

Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-P02/18

Termin, od którego można składać wnioski

18.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

18.06.2018 r.

Miejsce składania wniosków 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

pok. 006 (Kancelaria)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków
o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 04.06.2018 r.

Kto może składać wnioski?

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego, ponoszonych przez opiekunów dzieci lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

Kryteria wyboru projektów

Zostały określone w Wezwaniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu (w tym: poziom dofinansowania projektu ze środków EFS wynosi maksymalnie 85%, poziom dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa wynosi maksymalnie 10%)

Minimalny wkład własny wynosi

5% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 992 000,00PLN

Regulamin konkursu

Brak

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu.

Wzór decyzji o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Wezwania do złożenia projektu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nd.

Pytania i odpowiedzi

 

(jeśli się pojawią w trakcie trwania naboru)

Pytania należy kierować na adres:

 

efs@wup.pl,

efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl

Linki

www.wup.pl/rpo/

 

www.rpo.wzp.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wersje archiwalne dokumentów

nd

Pobierz plik

Wezwanie do złozenia wniosków

Załączniki