Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2015 w ramach Działania 6.5  Regionalny Program Operacyjny  Województwa Zachodniopomorskiego  2014 – 2020.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz...
Pierwszy nabór RPO 2014 - 2020 ogłoszony
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Dziś ogłaszamy pierwszy nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.To skromny krok we wdrażaniu RPO, ale na pewno bardzo istotny z punktu naszego regionu – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas briefingu prasowego (2.06). 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów  Regionalnych  w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także zapewnienie komplementarności wsparcia EFS...
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 - 2020
Inauguracja  nowej perspektywy finansowej 2014 -2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
26 marca 2015 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Technoparku Pomerania, Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że najważniejszą kwestią w nowej perspektywie są ludzie z pomysłami, wizją i odwagą dodając, iż tak duża pula pieniędzy jest wyzwaniem dla naszego województwa w budowaniu silnej gospodarki.
Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego
Wojewódzki Urząd Pracy współorganizatorem „Dni Otwartych w Północnej Izbie Gospodarczej”