Aktualności

Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 – konkurs nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15 - aktualizacja Regulaminu
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.11.2015 r. zaktualizowany...
Spotkanie w Gryficach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
26 listopada br. w Gryfickim Domu Kultury odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 19 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podmiotem jest człowiek
Dodano przez: Daniel Sawicki
Coraz większy nacisk będziemy kładli na mierzalne efekty projektów – powiedział w wywiadzie udzielonym dla Biuletynu Informacyjnego RPO WZ ANDRZEJ PRZEWODA, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
RPO WZ 2014-2020 aktualizacja Regulaminu naboru  nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania  7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywnej edukacji, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2015 r. zaktualizowany Regulamin naboru nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w wersji 1.2.
Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych
Dodano przez: Daniel Sawicki
Komisja Europejska przygotowała dokument zawierający porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk.   Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ...
OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowych: VI, VII, VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ), w dziedzinach:    Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do...
Działanie 8.10 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/15.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej...
Działanie 7.1 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej braki formalne, 7.9 Wzór listy sprawdzającej...
Działanie 6.5 RPO WZ 2014 – 2020. Informacja o zmianie terminu udostępnienia załączników dla Regulaminu konkursu nr RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 uprzejmie informuje, iż załączniki nr: 7.8 Wzór listy sprawdzającej...