Aktualności

Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.1.
Działanie 8.6 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu  nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K05/15
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.06.0...
Działanie 8.6 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach  RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6
Działanie 7.3 RPO WZ - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach  RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa VII,  Działanie 7.3
Spotkanie RPO WZ 2014-2020 w Gryfinie
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W spotkaniu, które odbyło się 14 grudnia br., w Gryfinie udział wzięli przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy 2014-2020.
RPO w Stargardzie Szczecińskim
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W dniu 11 grudnia w Stargardzkim Centrum Kultury rozmawiano o tym, jak pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr:  RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/15
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2015 r., zaktualizowany...
Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020 - aktualizacja Regulaminu konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/15
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącejw ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 15 grudnia 2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-3...
Konferencja pn. “Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z POIiŚ w perspektywie 2007-2013 oraz RPO WZ 2014-2020 – nowa perspektywa”
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
W dniach 7-8 grudnia 2015 r., w Świnoujściu odbyła się konferencja, której celem było przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań, ale także wymiana doświadczeń między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych oraz ich beneficjentami.
Obecność w Pyrzycach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
30 listopada br. w Pyrzycach miało miejsce kolejne z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.