Aktualności

Interpretacja IZ w sprawie kosztów pośrednich powiatowych urzędów pracy
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w związku z pojawiającymi się zapytaniami na temat kosztów pośrednich, które można finansować w ramach projektów pozakonkursowych przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaproszenie na spotkanie z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, pragnie zaprosić przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej na cykl szkoleń, dotyczących obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 (Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację...
Drugie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
13 sierpnia br. w Goleniowie miało miejsce drugie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Ruszył cykl spotkań informacyjnych dla RPO WZ 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
10 sierpnia br. w Świnoujściu miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Wytyczne z dnia 22 lipca 2015r w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwanej dalej „Inicjatywą”
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego 2014 - 2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
29 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 1.0)
Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania  w ramach Działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach naboru...
Uaktualniony Wzór Umowy o dofinansowanie projektu Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo  i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na
Dodano przez: Daniel Sawicki
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zmianie uległy zapisy zawarte w pierwotnie załączonym dokumencie do Regulaminu naboru numer: RPZP.06.05.00-IP.02-32-PO1/15, załączniku nr 5.4 tj. Wzorze Umowy o dofinansowanie projektu Powiatowych Urzędów Pracy. W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie załącza do przedmiotowej informacji aktualny, obowiązujący wzór dokumentu wraz z jego załącznikami. Treść Regulaminu naboru nie uległa zmianie.
Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z pojawiającymi się trudnościami i problemami związanymi z wypełnieniem udostępnionego w dniu 15.06.2015 r. na stronie internetowej www.wup.pl  Formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz koniecznością usunięcia zgłaszanych problemów technicznych i zamieszczeniem w dniu 17.06.2015 r. poprawionej jego wersji, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy do...
Zaktualizowana wersja formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020.
Dodano przez: Piotr Rzetecki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2015 r. zaktualizowany Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania. Zmiana dotyczy punktu 3.2 Formularza i wynika z problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem tej części wniosku zgłaszanych przez Beneficjentów. Zmiany w Instrukcji zostały zaznaczone kolorem żółtym.