Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki

Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”.


Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja polityk horyzontalnych na poszczególnych etapach realizacji projektu (etap planowania, wdrażania, trwałości). Wzięło w nim udział 19 osób.

Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia