Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/21.

W odpowiedzi na konkurs złożono 7 projektów na ogólną kwotę dofinasowania 15 189 001,97 zł