Poddziałanie 1.2.2 PO WER - Zakończenie oceny wniosków po procedurze odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach oceny wniosku po procedurze odwoławczej dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22.32-001/16, projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów. Pobierz plik