Poddziałanie 1.1.2 - lista cząstkowa nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym PUP w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/17

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, publikuje listę cząstkową nr 3 projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach naboru nrPOWR.01.01.02-IP.22-32-001/17. Pobierz plik