Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1.

Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18

Wstępna informacja
o naborze
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie  osób  młodych  na  regionalnym  rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin,

składania wniosków

23.07.2018 r. – 10.08.2018 r.
Typ projektów
w ramach Działania 1.2/
Poddziałania 1.2.1
W ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.1 PO WER wsparciem może zostać objęty następujący typ projektów:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej  aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych poprzez:

 

1. Instrumenty  i  usługi  rynku  pracy  służące indywidualizacji  wsparcia  oraz  pomocy  w  zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja  potrzeb  osób  młodych  oraz diagnozowanie  możliwości  w  zakresie doskonalenia   zawodowego,  w  tym  identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w  zakresie uzyskania odpowiedniego  zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo  zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych  umiejętności i kompetencji:

- kontynuacja  nauki  dla  osób  młodych,  u  których zdiagnozowano  potrzebę  uzupełnienia  edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

- nabywanie,  podwyższanie  lub  dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby,  której  udzielane  jest  wsparcie,  m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 

3. Instrumenty i  usługi  rynku  pracy służące zdobyciu doświadczenia  zawodowego  wymaganego  przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności  w zakresie  wykonywania danego   zawodu,  m.in. poprzez  staże  i  praktyki,  spełniające  standardy wskazane  w  Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej  u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę  do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których  zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

 

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności  międzysektorowej  i  geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np.  Europejska i  Polska Rama Jakości Praktyk
i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem  z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

 

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w  zakresie  zdobycia  i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone  dla  takiej  usługi  i  doposażenie stanowiska  pracy do  potrzeb  osób z niepełnosprawnościami.

 

Cel tematyczny Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia
oraz wsparcie mobilności pracowników.
Priorytet Inwestycyjny Priorytet inwestycyjny 8.ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.
Cel interwencji Celem interwencji jest zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w  szczególności  osób bez   pracy,  które  nie  uczestniczą  w  kształceniu  i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Kwota dofinansowa -nia 12 000 000,00  PLN
Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta 5%
Maksymalny % poziomu dofinansowania 95 %

 

Sposób składania wniosków
o dofinansowanie
Wniosek składany jest:

w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru.

 

Miejsce składania wniosków przez system SOWA
Sposób
i miejsce udostępnienie Regulaminu konkursu
Regulamin konkursu zostanie umieszony na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie: www.wup.pl oraz na portalu funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 

Informacja
o spotkaniu informacyjnym dotyczącym Regulaminu konkursu

Spotkanie informacyjne, dotyczące naboru wniosku odbędą się w:

1.  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin

·       11.07.2018 r., w Sali Konferencyjnej (pokój 127) oraz

2.  Filii WUP w Koszalinie, ul. Słowiańska 15 a, 75-846 Koszalin

·       17.07.2018 r., w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Dodatkowe informacje nt. naboru Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie/Biuro Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41, pok. 210, 211, tel. 91 42 56 163/164, efs@wup.pl bądź Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie, ul. Słowiańska 15a, pok. 25, 26, tel. 94 34 45 025/026, efskoszalin@wup.pl (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30).
Pliki do pobrania ·         Regulamin konkursu Pobierz plik

·         załączniki do Regulaminu konkursu Pobierz plik

Pobierz plik:

Regulamin konkursu

Harmonogram oceny wniosków

Załączniki

Załącznik 7.2 Wzór umowy o dofinansowanie projektu POWER - stawki jednostkowe