Aktualności

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnościna lata 2014 - 2020
Aktualizacja załącznika nr 5.7 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej  w projektach do naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015
Zaakceptowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
27 marca 2015 r. został zaakceptowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Przedłużenie terminu naboru wniosków
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór projektów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe /Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych PO WER już dostępny