Aktualności

PO WER - Nabór kandydatów na ekspertów skierowany wyłącznie do ekspertów powołanych  w dziedzinie „zatrudnienie” PO KL w ramach OSI I PO WER 2014 – 2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie - Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) w województwie zachodniopomorskim, w ramach Osi I Działania 1.2, informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER – „zatrudnienie”.
Podręcznik Beneficjenta SL2014
Dodano przez: Daniel Sawicki
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło Podręcznik Beneficjenta SL2014 (wer. 1.0), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów w momencie zawierania umowy.   Aplikacja umożliwia wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocenę programów oraz rozliczanie projekt...
Baza Konkurencyjności
Dodano przez: Daniel Sawicki
Baza Konkurencyjności jest narzędziem informatycznym służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Informujemy iż na dotychczas funkcjonującej iteracji Bazy, umożliwiono rejestrację kont dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez beneficjentów PO WER zapytań ofertowych powstaje z dniem 1 lipca 2015r. https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl Docelowe narzędzie...
Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15  według  stanu na dzień 15.06.2015 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w załączeniu publikuje Listę projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.02-IP.22-32-001/15 według  stanu na dzień 15.06.2015 r.
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wytyczne mają na celu zapewnienia niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Programów  Regionalnych  w celu tematycznym 9: „Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją”. Dotyczą w głównej mierze Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej. Ich zadaniem jest więc także zapewnienie komplementarności wsparcia EFS...
Załącznik nr 5.13 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do Naboru wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe/Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020
Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie...
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 - 2020