Aktualności

Lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Została zatwierdzona lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 PO WER 2014-2020.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Zgodnie z informacją z dnia 07.08.2015 r., zamieszczoną na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczącą zmiany terminu publikacji Załącznika 5.12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informujemy, iż przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Dyrektora WUP w Szczecinie i zostaje udostępniony dla potencjalnych projektodawców w dniu dzisiejszym, tj. 11.08.2015 r.  
Informacja o zmianie terminu udostępnienia Zestawienia standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/ Poddziałania 1.2.2.
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uprzejmie informuje, iż Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 1.2/Poddziałania 1.2.2, tj. załącznik nr 5.12 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15, którego termin publikacji został wyznaczony do dnia 07.08.2015 r.,...
Wytyczne z dnia 22.07.2015r  w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, zwanej dalej „Inicjatywą”
Lista podpisanych umów nr 3 dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Została zatwierdzona lista nr 3  podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.   Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.    Wniosek o dofinansowanie należ...
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,  w ramach  PO WER 2014-2020, Oś Priorytetowa I,  Działanie 1.2, Podziałanie 1.2.2
Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Daniel Sawicki
Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER
Dodano przez: Daniel Sawicki
Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.