2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”– zrealizowane

Dodano przez: Daniel Sawicki

W dniach 22-23 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.

Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projektyz komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, stawki jednostkowe, ryczałt, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień a także wiedzy nt. księgowości, w tym księgowania wydatków związanych z realizacją projektów. Wzięło w nim udział 20 osób bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z realizacją projektu.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Byliniak - trener, doradca a także  autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.

Podczas szkolenia pierwszego dnia omówiono warunki procedury kwalifikowalności  wydatków, w tym w szczególności kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, kwalifikowalność VAT, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień oraz trwałość projektu. Drugiego dnia skupiono się na księgowości w projektach, w tym polityce rachunkowości, księgowaniu wydatków a także dokumentach potwierdzających poniesienie wydatków oraz dokumentowaniu wniesienia wkładu własnego.

Prezentacja ze spotkania