Pytania ogólne

Czy praca w formie wolontariatu może być wkładem własnym? Jak go należy obliczyć?

Jaka może być forma zabezpieczenia uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych

Czy można przekazać po zakończeniu realizacji projektu beneficjentom ostatecznym zakupiony na potrzeby realizacji projektu środek trwały.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w części 3.2.1 Przewidywana liczba osób/ instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (rubryki: „Bezrobotni” oraz „Osoby nieaktywne zawodowo”).

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie kwalifikowalności podatku VAT.

Czy można łączyć różne projekty w ramach poszczególnych działań tego samego priorytetu?

W jaki sposób zostały podzielone pieniądze na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Kto odpowiada za ocenę projektu, a później prowadzenie i rozliczanie projektu?

Czy stypendia i dodatki (szkoleniowe, stażowe i inne) należy traktować jako kwoty brutto czy netto?

Jak we wniosku wykazać oddolny charakter inicjatywy lokalnej?

Strona 7 z 9 stron ‹ Pierwsza  < 5 6 7 8 9 >