Pytania ogólne

Czy osobie uczestniczącej w stażu przysługuje stypendium w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL ?

Co to jest Lokalna Grupa Działania ?

Czy w przypadku projektów oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich projektodawca musi przedstawić potencjał finansowy do realizacji projektu?

Wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące stosowania ogólnego kryterium formalnego rocznych obrotów projektodawcy i partnerów.

Czy istnieje dokument dotyczący prowadzenia ewidencji godzin i zadań przez personel projektu POKL.

Stanowisko IZ PO KL dotyczące interpretacji definicji personelu projektu z dnia 29.06.2011 r.

Stanowisko IZ PO KL dotyczące interpretacji definicji personelu projektu z dnia 17.06.2011r.

Opinia IZ w sprawie kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w POKL ?

Czy zakup krzeseł o wartości 200 PLN zalicza się do cross-financingu w projekcie PO KL?

Czy projektodawca w projekcie POKL musi przedstawić metodologię wyliczania kosztów pośrednich w polu „Uzasadnienie kosztów”?

Strona 3 z 9 stron  < 1 2 3 4 5 >  Ostatnia ›