Priorytet IX

Czy w zakres szkół prowadzących kształcenie ogólne wchodzą licea profilowane i technika, czy tylko licea ogólnokształcące.

Jesteśmy fundacją działającą przy i na terenie szkoły i nasz projekt w danym działaniu byłby realizowany w kilkudziesięciu szkołach w województwie zachodniopomorskim. Mamy w działalności statutowej prowadzenie działalności edukacyjnej. Czy jesteśmy organizacją uprawnioną do składania wniosku i prowadzenia projektu w działaniu 9.1.2 i na czym ma polegać obowiązkowe partnerstwo z organem prowadzącym szkołę i czy to partnerstwo dotyczy wszystkich szkół objętych projektem.

Czy budżet projektu powinien być opisany bardzo szczegółowo (np. wyposażenie oddziału powinno być rozpisane na poszczególne pomoce dydaktyczne, metodyczne; piłki, szarfy, klocki, skakanki, hula; hop czy bardziej ogólniej należy nazwać wyposażenie)?

Czy potwierdzenie zgodności z oryginałem musi być opatrzone datą poświadczania potwierdzenia?

Czy Gmina jako jednostka sektora publicznego jest zwolniona z obowiązku złożenia załącznika określającego sytuację finansową?

Gdy projekt dotyczy tworzenia punktów przedszkolnych, to czy w pkt. 3.2.1 należy wpisać dzieci w wieku 3 - 5 lat jako osoby nieaktywne zawodowo, a rodziców dzieci odpowiednio jako osoby bezrobotne oraz zatrudnione?

Gdy wnioskodawcą jest Urząd Gminy (czy też Gmina), co należy zaznaczyć w pkt. 2.2 wniosku (status prawny): wspólnota samorządowa czy gminna samorządowa jednostka organizacyjna?

Czy do obsługi finansowej projektu można zatrudnić osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenie), gdy osoba ta jest zatrudniona w Urzędzie Gminy w pełnym wymiarze etatu i pracę związaną z realizacją projektu będzie wykonywać po godzinach pracy etatowej? (to samo tyczy się koordynatora projektu oraz asystenta projektu).

Strona 7 z 7 stron ‹ Pierwsza  < 5 6 7