Aktualności

Informacja o przebiegu prac III posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12
Dodano przez: admin

W wyniku prac III posiedzenia KOP w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12, trwających w okresie od 31 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r., nie rekomendowano wniosków do dofinansowania.

Nabór na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie
Dodano przez: admin

Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL rozpoczyna nabór uczestników na VI Ponadnarodowe Forum Partnerskie, które odbędzie w dniach 4-5 marca br. w Warszawie.

Informacja o zatwierdzeniu listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/8.1.3/PWP/12
Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, zawierającą: projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów

Zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia zaktualizowany szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do danego konkursu.

Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r., Instytucja Organizująca Konkurs zobowiązana jest do zamieszczania na swojej stronie internetowej szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i naboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie).

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów na posiedzeniu nr II i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., Instytucja Organizująca Konkurs zobowiązana jest do zamieszczania na swojej stronie internetowej szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i naboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie).

Dodano przez: admin

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz zgodnie z Planem Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX, a także Dokumentacją konkursową obowiązującą dla konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12, ogłoszonego dnia 17 lipca 2012 r., z dniem 31 grudnia 2012 r. zostaje zamknięty konkurs nr 1/9.2/PWP/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodano przez: admin

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na: